18.07.2024 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος του δημόσιου ανενεργού λατομείου στη θέση «Λούτσα» Αγ. Μαρίνας, της Δ.Κ. Γραμματικού, του Δ. Μαραθώνα (πρώην «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.») 16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (ΔΑΜ)

Άδειες Διαμονής, Δικαιολογητικά, Χωρική Κατανομή, Επικυρώσεις Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων, Μεταφράσεις Αλλοδαπών Εγγράφων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Γενικές Πληροφορίες, Αναλυτικές Οδηγίες ανά Είδος Εγγράφου & Νομοθετικό Πλαίσιο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αποζημιώσεις Τροχαίων Ατυχημάτων

Γενικές Πληροφορίες, Διαδικασία Αποζημίωσης & Δικαιολογητικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εποπτεία επί των Ο.Τ.Α.

Εποπτεία, Έλεγχος νομιμότητας & Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διαχείριση Υδάτων

Νομοθετικό Πλαίσιο, Τεχνική Έκθεση Υδροσημείων, Ακτές Κολύμβησης Αττικής, Διαδικτυακοί Χάρτες Υδάτων , Βροχομετρικά & Υδρογραφικά Δεδομένα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διαδικτυακοί Χάρτες Υδάτων Αττικής

Υδατικοί Πόροι/Υδροληψίες, Ακτές Κολύμβησης Αττικής & Πλημμύρες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πολιτική Προστασία

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Επιτροπές και Συμβούλια

Υγειονομικές Επιτροπές, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (A’ Αττικής και Β’ Αττικής) & Λοιπές Επιτροπές

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
21 Μαΐου 2024 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 28 Ιουλίου 2023 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ), συνολικού προϋπολογισμού 64.948,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (Αρ. Διακ. 3/2023) 7 Ιουλίου 2023 Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός Διακήρυξης: 2/2023) 4 Ιουλίου 2023 Παροχή διευκρίνισης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός Διακήρυξης: 2/2023)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ
Η μετεξέλιξη των κεντρικών υπηρεσιών σε επιτελικές-σχεδιαστικές μονάδες στρατηγικού χαρακτήρα οδηγεί στην ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως καθ΄ ύλην αρμοδίων για τις εκτελεστικού/επιχειρησιακού και ελεγκτικού χαρακτήρα δημόσιες πολιτικές. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λόγω της συνταγματικής αποστολής τους, αλλά και λόγω της χωροταξικής τους κατανομής, είναι κοντά στον πολίτη και μπορούν αποτελεσματικότερα να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την εκτελεστότητα των αποφάσεων του κράτους.

Θέματα Μετανάστευσης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση, όπως διαμορφώνεται από τους οικείους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. και από τα συμβατικά κείμενα της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν, με τις τέσσερις Διευθύνσεις μας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, διαχειριζόμαστε τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας για το 40% των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Ιδίως με την εφαρμογή του Κανονισμού 380/2008 καθιερώνεται η έκδοση αδειών διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς, ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουμε την επιτελική-σχεδιαστική πολιτική της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή εφαρμόζουμε τη σχετική νομοθεσία νόμιμης εισόδου, χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, παρακολουθούμε και ελέγχουμε όλα τα σχετικά θέματα.

Θέματα Κοινωφελών Περιουσιών

Το Δημόσιο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας επί των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10-09-2013). Ως «κοινωφελής περιουσία» νοείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό. Ο όρος κοινωφελής αναφέρεται σε κάθε εθνικό, θρησκευτικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και γενικά επωφελή για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπό.

Επίσης ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας των σχολαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη. Ως «σχολάζουσα κληρονομιά» νοείται η κληρονομία της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί.

Θέματα Νομιμότητας των Πράξεων της Αυτοδιοίκησης

Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιβάλλουν τη λειτουργία ενός «θωρακισμένου μηχανισμού» ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης που θα σέβεται την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ως το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

Θέματα Τεχνικού Ελέγχου και Υδάτινων Πόρων

Μεριμνούμε για την ορθολογική διαχείριση του κρατικού πλούτου των φυσικών πόρων. Ειδικότερα, ελέγχουμε τη λειτουργία λατομείων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη λήξη της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προωθούμε πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τον έγκαιρο έλεγχο των προβλεπομένων για τη χορήγηση- ανανέωση της σχετικής άδειας. Φροντίζουμε για τη βέλτιστη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των υδάτινων πόρων με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών φορέων.

Θέματα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, έχουμε την αρμοδιότητα ενεργειών για την εκτέλεση κατεδαφίσεων τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών μετά από σύνταξη έκθεσης αυτοψίας / απόφασης κατεδάφισης / πρωτοκόλλου κατεδάφισης από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. / Διεύθυνση Δασών / Κτηματική Υπηρεσία αντίστοιχα. Επιμελούμαστε την έγκαιρη εξέταση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού (πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής για επιχειρηματικά πάρκα, έκδοση διαπιστωτικής πράξης για οριστική άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμό όρων δόμησης για αθλητικές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές, καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σε αποκεκλεισμένα οικόπεδα εντός σχεδίου, κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς προ 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων) και αιτημάτων παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μεσολαβούμε για την επίλυση αμφισβήτησης επί θεμάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας, μετά την διαβίβαση ερωτημάτων από αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Προβαίνουμε σε καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων και εξετάζουμε ενστάσεις πολιτών κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών των Υ.ΔΟΜ.

Ελέγχουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ελέγχουμε αιτήματα για χορήγηση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ, συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και ενεργούμε για την αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, εξετάζουμε αιτήματα έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων κατηγορίας Α2. Τέλος προβαίνουμε σε καταγραφή, επιβολή κυρώσεων (προστίμων) και καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Θέματα Αγροτικών Υποθέσεων

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδια σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι η διεκπεραίωση θεμάτων (α) παρακολούθησης και προστασίας ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (β) παραχώρησης χρήσης θαλάσσιας και λιµναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής μορφής και διαδικασίας χορήγησης έγκρισης ίδρυσης σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, καθώς και χορήγησης άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς και (γ) παρακολούθησης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (2007-2013 και 2014-2020).

Θέματα Πολιτικής Προστασίας

Έχουμε την αρμοδιότητα παρακολούθησης της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, της υποστήριξης και εποπτείας των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σφραγίδα της Χάγης

Ελέγχουμε τα έγγραφα και επιδίδουμε την σφραγίδα της Χάγης σε 350 κατά μέσο όρο επισημειώσεις ημερησίως.