28 Ιουλίου 2023 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ), συνολικού προϋπολογισμού 64.948,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (Αρ. Διακ. 3/2023) 7 Ιουλίου 2023 Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός Διακήρυξης: 2/2023) 4 Ιουλίου 2023 Παροχή διευκρίνισης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός Διακήρυξης: 2/2023) 23 Ιουνίου 2023 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 370.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (277.500,00€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για 24 μήνες + 92.500,00€ δικαίωμα παράτασης για 8 επιπλέον μήνες) 14 Ιουνίου 2023 Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 01/2023 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 14 Ιουνίου 2023 Παροχή επιπλέον διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 01/2023 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 9 Μαΐου 2023 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται τα Γραφεία Γραμματέα και Συντονιστή και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, συνολικού προϋπολογισμού 333.684,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αριθμός Διακήρυξης: 1/2023 , (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :191791)
1 2 3 29
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com