22 Ιουλίου 2024
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ (COMPUTERROOMS, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 90ΓΡΟΡ1Κ-ΡΕΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54302
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
22 Ιουλίου 2024
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου, για ανόρυξη νέας υδρογεώτρησης, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρδευση), στην: ΑΓΦ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στη θέση ΓΚΙΩΝΗ, ΟΛΥΜΠΟΣ του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 69ΩΡΟΡ1Κ-ΞΛΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54279
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19 Ιουλίου 2024
Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 49620/2023 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΟΜ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΔΑ: Ρ4Μ8ΟΡ1Κ-Ο9Ρ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54242
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
19 Ιουλίου 2024
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στις ΜΑΡΙΑ και ΑΓΑΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥ από γεώτρηση αγροτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 114114/31-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ4ΤΟΡ1Κ-ΗΙΘ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟ στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πηγάδι Ρόκα», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ3ΧΟΡ1Κ-ΨΤ4
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54225
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19 Ιουλίου 2024
Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Νέο προστατευτικό έργο δευτερεύοντος κεκαμμένου δυτικού προβλήτα με αναδιαμόρφωση και επέκταση υφιστάμενου αντιπροσαμμωτικού μώλου», σύμφωνα με το άρθρο 18, του ν.2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ0ΩΟΡ1Κ-0ΛΜ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54179
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19 Ιουλίου 2024
Εκτέλεση κατεδάφισης τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 542/2003 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς, που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές από τσιμεντόλιθους και ελενίτ Αγνώστου ιδιοκτήτη στην περιοχή Ρέματος Κηφισού (Ζώνη Α’ θέση 36Α Χάρτης 9) στο Δήμο Κηφισιάς
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ82ΟΡ1Κ-7ΔΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54107
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
19 Ιουλίου 2024
Εκτέλεση κατεδάφισης τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 545/2003 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς, που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές από τσιμεντόλιθους και ελενίτ Αγνώστου ιδιοκτήτη στην περιοχή Ρέματος Κηφισού (Ζώνη Α’ θέση 36 Χάρτης 9) στο Δήμο Κηφισιάς
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 684ΖΟΡ1Κ-75Ν
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54110
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
19 Ιουλίου 2024
Έγκριση του Νο1/17-7-2024 πρακτικού σχετικά με το αίτημα παράτασης της εταιρείας QPLAN AE της από 31-8-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013326899) για την ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025:2017 στο Εργαστήριο του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΖ7ΟΡ1Κ-39Β
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 54006
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
19 Ιουλίου 2024
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2882/2001 (Α΄17) όπως ισχύει, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΕΟΡ1Κ-Β1Ε
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 53997
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
18 Ιουλίου 2024
την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που συμμετείχαν στο ειδικό συνεργείο για την εντιμετώπιση των έκτ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΗΖΟΡ1Κ-91Ν
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 828-2024
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
18 Ιουλίου 2024
έξοδα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων από 01.04.2024 - 30.06.2024 του Κτιρίου επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ6ΙΟΡ1Κ-Ψ26
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 835-2024
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
18 Ιουλίου 2024
έξοδα σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί στον συγκεκριμμένο λογαριασμό RF76903018000000012503568 περίοδος λογαριασμού 01-06-2024 - 30-06-2024
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΠΘΟΡ1Κ-Φ7Λ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 836-2024
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.333
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com