Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί μία ενιαία μονάδα για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκεί γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος.

Εισαγωγή

Με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) συνιστώνται οι εξής Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα.
  2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα.
  3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.
  4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα.
  5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.
  6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
  7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γραμματέας. Για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα καθήκοντά του εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκεί τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 στις Περιφέρειες. Επιπλέον, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση απονέμεται η άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 280 του Ν. 3852/2010.

Ο οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες καθώς επίσης ο καθορισμός του προσωπικού και οι μεταβατικές και τελικές διατάξεις περιγράφονται λεπτομερώς στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 135/2010.

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της από 13/08/2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143/Α΄/2021), οι δασικές υπηρεσίες μεταφέρθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), τα Τμήματα Ιθαγένειας μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Λοιπές Νομικές Διατάξεις

Εκτός από τους δύο παραπάνω ‘βασικούς’ νόμους (Ν.3852/2010, Π.Δ. 135/2010), το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμα μία σειρά άλλων διατάξεων που διευκρινίζουν, ορίζουν ή τροποποιούν επιμέρους θέματα που άπτονται είτε της οργάνωσης είτε της λειτουργίας των Περιφερειών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΦΕΚ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ – ΘΕΜΑ

Ν.2971/2001 ΦΕΚ Α’ 285/19-12-2001 Καθορισμός Αιγιαλού και  παραλίας Αιγιαλός – Παραλία
4091/2012  219/Α/2012 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων. Αλλοδαποί & Μετανάστευση
N4959/2022 ΦΕΚ Α’ 144/22.07.2022 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα Αλλοδαποί & Μετανάστευση
ΚΥΑ 123/2016 ΦΕΚ Β35/18-1-2016 Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Αλλοδαποί & Μετανάστευση
ΚΥΑ 4000/1/113-Α ΦΕΚ 4610 Β’/19.10.2020 Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση” Αλλοδαποί & Μετανάστευση
ΚΥΑ61221/2015 ΦΕΚ 2050Β’/18.09.2015 Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν .4018/11 ΦΕΚ 215/Α’/30.09.2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης
ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών»
Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν. 3907 /2011 ΦΕΚ 7/Α’/26.01.2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν.2155/1993 194/Α/1993 Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων, και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν.2903/2001 78/Α/2001 Κύρωση της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία  προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών – Μελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν.4251/2014 ΦΕΚ Α 80/1.4.2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις. Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν.5038/2023 ΦΕΚ Α 81/1.4.2023 Κώδικας Μετανάστευσης Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Π.Δ. 106/07 ΦΕΚ 135/Α΄/21.06.2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Αλλοδαποί & Μετανάστευση
ΠΔ106/2007 ΦΕΚ 135Α’/21.06.2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Αλλοδαποί & Μετανάστευση
ΠΔ131/2006 ΦΕΚ Α-143/13-7-2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Υ.Α.368/2018 ΦΕΚ Β 352/Β/7-2-2018 Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Υ.Α.7584/2020 ΦΕΚ Β1136/2020 Συμπλήρωση της 368/24.01.2018 (Β΄ 352) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για εργασία, ως επαγγελματίες πιλότοι – εκπαιδευτές χειριστών αεροσκαφών στις ανωτέρω Σχολές εκπαίδευσης. Αλλοδαποί & Μετανάστευση
Ν.976/1979 ΦΕΚ Α’ 236/16-10-1979 Αποζημίωση δικαιούχων από τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από κρατικά οχήματα Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήμτα
Ν.4270/2014 ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014  Δημόσιο Λογιστικό Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
Ν.4446/2016 ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
ΠΔ.80 /2016 ΦΕΚ Α’ 145/05-08-2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
Ν.4387/2016 ΦΕΚ Α’ 85/12-05-2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας,Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ασφάλεια- Συντάξεις
Π.Δ. 267/1998 ΦΕΚ Α’195/21-8-1998 Αυθαίρετα: Χαρακτηρισμός – κατεδάφιση – πρόστιμα. Αυθαίρετα
Ν. 2508/1997 ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη πόλεων και οικισμών κ.ά. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Ν. 1069/1980 ΦΕΚ Α 191/23.08.1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ΔΕΥΑ
Ν.4978/2022 ΦΕΚ Α’ 190/07-10-2022 Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Δημόσια Έσοδα
Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Δημόσιες συμβάσεις
Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες Συμβάσεις
Ν. 4804/2021 ΦΕΚ Α 90/05.06.2021 Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις Διαπιστωτικές πράξεις έκπτωσης αιρετών
Κ.Υ.Α14979/7.10.2004  ΦΕΚ 1510/Β/07.10.2004 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας Διοικητικά
Νόμος 2790/2000 ΦΕΚ 24/Α/16-2-2000 Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις Διοικητικά
N.3528-2007 ΦΕΚ 26/Α/09-2-2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικά-Δημόσιοι Υπάλληλοι
Ν.2696/1999 57/Α/23-3-1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Έγκριση Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας
Ν.4354/2015 ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015 Μισθολογικές ρυθμίσεις Εκκαθάριση Αποδοχών
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 50891/10.09.2007 ΦΕΚ Β 1876/14.09.2007 Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) Εκκαθάριση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Ν. 2218/1994 ΦΕΚ Α 90/13.06.1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις Έλεγχος πράξεων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 4849/2021 ΦΕΚ Α 207/05.11.2021 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλού στευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις Ενδικοφανείς προσφυγές
Ν. 2345/1995 ΦΕΚ Α 213/12.10.1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α 143/17.06.2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 4039/2012 ΦΕΚ Α 15/02.02.2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 4042/2012 ΦΕΚ Α 24/13.02.2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 4070/2012 ΦΕΚ Α 82/10.04.2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α 230/07.12.2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων μονομελών οργάνων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού
Ν.1497/1984 Φ.Ε.Κ. 188/Α/27-11-1984 Κύρωση σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Επισημείωση της σύμβασης της Χάγης – Επισημείωση δημοσίων διοικητικών εγγράφων (πλην Περιφέρειας) για το σύνολο του Νομού Αττικής
Απόφαση 8778/14-03-2020 (ΑΔΑ : ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) _ Απόφαση    Ο Γενικος Γραμματεας  Πολιτικής Προστασίας Επιχειρησιακές δομές
Ν.4662 ΦΕΚ 27 Α’ / 07-02-2020 ”Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις” Επιχειρησιακές δομές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του εθνικού μηχανισμού
Ν. 4061/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις Εποικισμός & Αναδασμός
Ν. 429/1976 ΦΕΚ Α 235/03.09.1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Ν. 25/1975 “περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”. Εποχιακή λειτουργία επιχειρήσεων, τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 3584/2007 ΦΕΚ Α 143/28.06.2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Ν. 4257/2014 ΦΕΚ Α 93/14.04.2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Ν. 4368/2016 ΦΕΚ Α 21/21.02.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Ν. 4604/2019 ΦΕΚ Α 50/26.03.2019 Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοιπές διατάξεις Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Ν. 2323/1995 ΦΕΚ Α 145/13.07.1995 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16228/2017 ΦΕΚ Β 1723/18.05.2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων Κ.Υ.Ε, θέατρα, κινηματογράφοι
Ν. 4735/2020 ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. Κινητή και ακίνητη περιουσία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών
Ν. 4182/2013 ΦΕΚ Α΄185/10.9.2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις Κοινωφελής περιουσία
135275/2017 1751/Β/2017 Απόφαση έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος Κοστολόγηση
Ν. 2696/1999 ΦΕΚ Α 57/23.03.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ν. 4821/2021 ΦΕΚ Α 134/31.07.2021 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις Κυριότητα κοινοχρήστων και κοινωφελών ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη»
Ν.3130/2003 ΦΕΚ Α’ 76/28-03-2003 Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών Μισθώσεις ακινήτων
Ν. 4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25.01.2013 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. Ο.Π.Δ. Ο.Τ.Α.
Ν.3013 ΦΕΚ 102 Α’ /01-05-2002 “Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις” Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας
Ν. 4772/2021 ΦΕΚ Α 17/05.02.2021 Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας
ΥΠΕΝ 41369/327 2693/Β/2018 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) Πλημμύρες
Ν. 2545/1997 ΦΕΚ Α’254/15-12-1997 Βιομηχανικές – Επιχειρηματικές Περιοχές & άλλες διατάξεις Πολεοδόμηση και οργάνωση των Β.Ε.Π.Ε
3165/ΠΕ/Α321 541/Β/01.03.2012 Έγκριση διαδικασίας και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 με άδειες επισκευής πού εκδόθηκαν από τις αρμόδιες πολεοδομίες. Πολεοδομικά
ΔΑΕΦΚ/475/Α321/21.02.2017 609/Β/24.02.2017 Εξάλειψη υποθήκης κτιρίων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Πολεοδομικά
Ν. 4199 216/Α/11.10.2013 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Πολεοδομικά
Υ.Α. 1299 ΦΕΚ 423 Β΄/10-04-2003 “Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»” Πολιτική Προστασία Γενικό Σχέδιο
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1025/15/63β/2014 ΦΕΚ Β 851/07.04.2014 Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις Προεκλογικές ομιλίες
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45231/2017 ΦΕΚ Β 1445/27.04.2017 Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240) Πρόστιμα
Ν. 4873/2021 ΦΕΚ Α 248/16.12.2021 Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις Πρόστιμα λιμενικών αρχών
Ν. 5027/2023 ΦΕΚ Α 48/03.03.2023 Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις Πρόστιμα λιμενικών αρχών
Ν. 4177/2013 ΦΕΚ Α 173/08.08.2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Πρόστιμα, ενδικοφανείς προσφυγές
Ν. 4172/2013 ΦΕΚ Α 167/23.07.2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις Προϋπολογισμοί & Ο.Π.Δ. Ο.Τ.Α.
Ν. 3536/2007 ΦΕΚ Α 42/23.02.2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α.
Π.Δ. 75/2011 ΦΕΚ Α 182/22.08.2011 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Προϋπολογισμοί ΠΕΔΑ
ΚΥΑ 140055/2017 428/Β/2017 Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014-διευκρυνησεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης ρεμάτων Ρέματα
Ν 4258/2014 34/Α/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις Ρέματα
Ν. 4555/2018 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις για Ο.Τ.Α.
Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/08.06.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ρυθμίσεις για Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 582/1968 ΦΕΚ Α 225/28.09.1968 Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων Τέλη, φόροι, εισφορές
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24.09.1958 ΦΕΚ Α 171/20.10.1958 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυούσων διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 1080/1980 ΦΕΚ Α 246/22.10.1980 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 1828/1989 ΦΕΚ Α 2/03.01.1989 Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 2130/1993 ΦΕΚ Α 62/23.04.1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 25/1975 ΦΕΚ Α 74/21.04.1975 Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 339/1976 ΦΕΚ Α 136/05.06.1976 Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 4067/2012 ΦΕΚ Α 79/09.04.2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α 85/11.04.2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Τέλη, φόροι, εισφορές
Ν. 3870/2010 ΦΕΚ Α 138/09.08.2010 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές Τέλη, φόροι, εισφορές, διαπιστωτικές πράξεις έκπτωσης αιρετών
ΚΥΑ 145116/2011 354/Β/2011 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις Ύδατα επαναχρησιμοποίηση
ΚΥΑ 903/2017 4672/Β/2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων “Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής Υδατικοί Πόροι
Ν 3199/2003 200/Α/2003 Προστασία και Διαχείριση των υδάτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000” Υδατικοί Πόροι
ΠΔ 51/2007 54/Α/2007 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Υδατικοί Πόροι
ΑΠΟΦΑΣΗ 706/2010 1383/Β/2010 Καθορισμός Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμοδίων Περιφερειών για τη διαχείριση και την προστασία τους Υδατικοί Πόροι – Αρμοδιότητες
Ν. 4282/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΦΕΚ Α΄182/29.8.2014 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις Υδατοκαλλιέργειες
ΚΥΑ 145026/2014 31/Β/2014 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) Υδροληψίες
ΚΥΑ 146896/2014 2878/Β/2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις Υδροληψίες – Αδειοδοτήσεις
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com