16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ

Η σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Γενικές Πληροφορίες

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι η αρμόδια  –  κατά χωρική αρμοδιότητα  – αρχή για τον Νομό Αττικής  ως προς τα  διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Με το υπ’ αριθμόν 5325/02-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρώσεως, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν οι κρατικές Περιφέρειες. Ουδεμία διάταξη του νόμου 1497/1984 έχει τροποποιηθεί από μεταγενεστέρους νόμους.

Ως διοικητικά νοούνται επίσης, και μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές, εμπίπτουν, ομοίως, στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στα παραπάνω είδη εγγράφων δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που περιέχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφερείας καθώς και τα δικαστικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Κατόπιν έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e – Apostille), σε εφαρμογή του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91/13-04-2023) και της Απόφασης 2450/2023 (ΦΕΚ Β΄ 3511/25-3-2023) του Υπουργείου Επικρατείας, επισημαίνονται τα εξής:

Έγγραφα, όπως τα Πιστοποιητικά (Οικογενειακής Κατάστασης, Γέννησης, Ιθαγένειας, Εγγυτέρων Συγγενών) και οι Ληξιαρχικές Πράξεις (Γέννησης, Γάμου, Συμφώνου Συμβίωσης, Θανάτου) εφόσον έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) μπορούν – υπό προϋποθέσεις – να επισημειωθούν ηλεκτρονικώς (eApostille) στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/demiourgia-e-apostille και ΟΧΙ στην Υπηρεσία μας.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν ακόμα να επισημειωθούν ηλεκτρονικά, έγγραφα που έχουν ληφθεί στη θυρίδα, μετά από αίτηση σε Κ.Ε.Π. / Δήμο.

Στο Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης, επισημείωνονται έγγραφα (Ληξιαρχικές Πράξεις και Πιστοποιητικά) που έχουν εκδοθεί από Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και φέρουν φυσική (πρωτότυπη) υπογραφή με στιλό (όχι από το gov.gr).

Η Σφραγίδα της Χάγης για τα έγγραφα υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Αττικής χορηγείται, ατελώς, από το Γραφείον που ανήκει στη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γ.Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, 1ος όροφος, Αθήναι).

Οι ώρες υποδοχής κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία: 09:00-14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες (Απόφαση Ασκούσης καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ.Α. 71983/12-9-2023).

Υπάρχει η δυνατότητα για την αποστολή και επιστροφή εγγράφων μέσω συστημένης επιστολής  ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (εφόσον ο ενδιαφερόμενος δώσει σχετική εντολή με δική του χρέωση προς την εταιρεία ταχυμεταφορών είναι δυνατή η παραλαβή των εγγράφων αυθημερόν) στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) – Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 – Τ.Κ. 115 25 – ΑΘΗΝΑ.

Πρέπει να αναφέρονται: ο αριθμός των εγγράφων που θα προσκομιστούν, το είδος τους και η χώρα προορισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν διαθέσιμα στον τηλεφωνικό κατάλογο της Υπηρεσίας – κεντρική σελίδα
 • Παρατίθεται κατάλογος των χωρών που έχουν προσχωρήσει στην διεθνή Σύμβαση της Χάγης:

Κατάλογος χωρών στις οποίες χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 • Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημειώσεως αρχή (υπ’ αριθμ. 9190/31-3-2003, και οίκ.36396/10-6-2008 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών). Η υπογραφή πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα – ακριβή φωτοαντίγραφα από την εκδούσα ή εποπτεύουσα (όπου προβλέπεται) αρχή με όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τις διατάξεις των νόμων (υπ’ αριθμ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Δεν γίνονται δεκτά ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Βεβαιώσεις από το Εθνικό Δημοτολόγιο ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

Τονίζεται πως η Apostille, ΟΥΔΟΛΩΣ σχετίζεται με τις διατάξεις της ρυθμίσεως για την κατάργηση της υποχρεώσεως υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων του Ν.4250/2014 (υπ’ αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/18660/28-7-2014 ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ και 29446/20-8-2014 ΥΠ.ΕΣ.).

 • Η επικύρωση ενός εγγράφου δεν συνιστά ανανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρχικής ισχύος αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου (ΔΙΚΠΟ/Φ.22-3-2005/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)
 • Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων που προσκομίζονται προς επισημείωση καθορίζεται από τη νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις – εγκυκλίους που εφαρμόζει η εκδούσα αρχή.
 • Η Επισημείωση δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Ακολουθεί το επισημειωμένο έγγραφο ως προς την ισχύ της και δεν αναπαράγεται.
 • Τα έγγραφα μπορούν να επισημειωθούν από τους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως (όπως ορίζεται από τη νομοθεσία) στο αρμόδιο Γραφείο με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή διαδικασίας ταχυμεταφοράς (courier) εφόσον βεβαίως, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ν.1497/1984. Ακόμη, συμφώνως με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/α1/13190/2002 (ΦΕΚ 896/16-7-2002) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «μπορεί να γίνει υποβολή εγγράφων στα Κ.Ε.Π. για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση». Στα πλαίσια της συντομότερης εξυπηρετήσεως των συναλλασσόμενων και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του Γραφείου να εξαντληθούν τα όποια περιθώρια ευελιξίας είναι διαθέσιμα (όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων, άμεση παράδοση επισημειωμένων εγγράφων κτλ).
 • Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και ενδεχομένως τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Γραφείου μας όμως, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι ένα έγγραφο πληροί τις προϋποθέσεις της Επισημειώσεως, οφείλουν να ελέγξουν το περιεχόμενό του και αν χρειαστεί δύνανται να ζητήσουν τη μετάφραση αυτού και να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης ή άλλων παραβάσεων της εσωτερικής νομοθεσίας.
 • Η αποδοχή και η αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων με Apostille υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους προορισμού. Δεκτά γίνονται και τα έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-Apostille) εφόσον αυτή έχει υιοθετηθεί από ένα κράτος. Δεν αλλοιώνεται η Apostille εάν είναι ηλεκτρονικώς συμπληρωμένη ή διαφορετικού μεγέθους ή εμπεριέχει πρόσθετα στοιχεία εκτός του πλαισίου της.
 • Εναπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους προελεύσεως να καθορίσει τη δημοσία φύση ενός εγγράφου και να προσδιορίσει ποιος έχει την εξουσία να το εκδώσει.
 • Οι αρμόδιες αρχές για την Επισημείωση μπορούν να λαμβάνουν μέτρα εκτός της διαδικασίας εκδόσεως των Επισημειώσεων για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απάτης ή άλλων παραβάσεων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια Αττικής:

Λ. Συγγρού 80 – 88, Περιοχή Συγγρού-Φιξ, 3ος όροφος,

(213) 2065069-073 και (213) 2065166

Ιστοσελίδα 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνείτε πρώτα με τα κεντρικά Γραφεία της Περιφερείας Αττικής.

 • Τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών (όχι απλά φωτοαντίγραφα), τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον Προϊστάμενο Ειρηνοδίκη, τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Εφετείο Αθηνών, την Εισαγγελία Εφετών, τον Άρειο Πάγο, και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή Εισαγγελέα επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 6, γραφείο 108, αριθμός τηλεφώνου: (210) 8841618, προηγείται μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3)). Ώρες κοινού: 9:30 – 12:30 καθημερινά. Ιστοσελίδα: http://www.protodikeio-ath.gr.
  Τα θεωρημένα αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων Περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα θεωρημένα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία της ιδίας Περιφερείας όταν φέρουν υπογραφή του Υποθηκοφύλακα (σε άλλη περίπτωση υπογράφοντος τη Σφραγίδα της Χάγης χορηγεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως και όταν δεν πρόκειται για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης π.χ. Δήλωση, Γνωμοδότηση Συμβολαιογράφου οπότε θα προηγηθεί θεώρηση από τον Πανελλήνιο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο πριν την Επισημείωση), τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου, με επικύρωση από τον Πρόεδρο των Επιμελητών και τα θεωρημένα αντίγραφα Ποινικού Μητρώου που εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης επίσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σχετικό είναι και το υπ΄αριθμ. 5325/02-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το υπ΄αριθμ. 3071/07-4-2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
 • Για τα δικαστικά έγγραφα του Πειραιώς, ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία. Επικοινωνήστε με το Πρωτοδικείο Πειραιώς (Λεωφόρος Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, Πειραιάς, γραφείο 628 – 6ος όροφος, ώρες λειτουργίας: 07:00-15:00, αριθμoί τηλεφώνου: 2132157206. Ιστοσελίδα: https://www.protodikeio-peir.gr
 • Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, από το Διοικητικό Εφετείo και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Αμπελόκηποι, αριθμός τηλεφώνου: (210) 6962363). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.
 • Έγγραφα που δεν επισημειώνονται με το Apostille επικυρώνονται από το Πρωτοδικεία ή τις Εισαγγελίες πρωτοδικών (την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την Αθήνα – πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 16, 2ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 8827664 και (210) 8833122).
 • Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο, επιβάλλεται με την υπ΄αριθμ. 47999 (Φ.Ε.Κ. 1399/τ. Β’/ 07-6-2013) απόφαση, τέλος ύψους 10 ευρώ (€10), με διπλότυπο ειπράξεως τύπου Β για την επίθεση της Σφραγίδας της Διεθνούς Συμβάσεως Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Το παράβολο αυτό εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών (κωδικός τύπου παραβόλου 8221). Καθώς και μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3).
 • Για τα εκτός Αττικής δικαστικά έγγραφα αρμόδιες για το Apostille είναι οι κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες.

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης ανά νομό της Ελλάδος. Προτείνεται η επιβεβαίωση εκ μέρους των ενδιαφερομένων για ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας των λοιπών υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που χορηγούν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Λόγω της έκτακτης επικαιρότητας οι υπηρεσίες προσαρμόζουν το ωράριο υποδοχής κοινού οπότε προτείνεται η επικοινωνία για τυχόν μεταβολές.

 • Η Επισημείωση προηγείται της Μεταφράσεως!

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης σ’ αυτήν, σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προελεύσεως του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κ.Ε.Π.Π.Α. του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, Διοικητήριο (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα). Σχετικός είναι ο Ν. 3712/2008 – ΦΕΚ 225/Α’/5.11.2008.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ, μπορείτε να πληροφορηθείτε για το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» , όπου περιλαμβάνονται οι Πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστές.

Όταν πρόκειται για μετάφραση ήδη επισημειωθέντος εγγράφου με Apostille, η επισημείωση της μεταφράσεως δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σ’ αυτό. Άλλωστε, η επισημείωση σε μετάφραση θα βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής του μεταφραστή και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε και όχι τη γνησιότητα της υπογραφής και  την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο το οποίο μεταφράστηκε (υπ’ αριθμόν οίκ. 36718/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

 • Συμφώνως με το άρθρον 36 παρ. 2γ του Κώδικος περί Δικηγόρων (Ν. 4194/ 27-9-2013), επιτρέπεται από τον δικηγόρο η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Συνεπώς στο τέλος του μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να τίθεται το παρακάτω κείμενο: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω  την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Τόπος-ημερομηνία

ο/η δικηγόρος που μεταφράζει και βεβαιώνει»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου που έκανε την μετάφραση (για τις περιπτώσεις που δεν είναι αποδεκτή η ιδιωτική μετάφραση σε χώρες του εξωτερικού χωρίς τη Σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας).

 • Σε κάθε περίπτωση η χώρα υποδοχής του εγγράφου είναι αυτή που καθορίζει τον τύπο των μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές αναλόγως από πού αυτές προέρχονται (επίσημες μεταφραστικές αρχές, δικηγόροι, ορκωτοί μεταφραστές, προξενεία, ινστιτούτα κτλ).

Σημαντική σημείωση σχετικά με την μετάφραση:

Επειδή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ζητείται και η επικύρωση επί των μεταφράσεων, θα μπορούσε να επισυναφθεί βεβαίωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο η οποία θα  πιστοποιεί τη δυνατότητα του μεταφράσαντος να πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες μεταφράσεις με αναφορά στα στοιχεία του εγγράφου. Εναλλακτικώς , ο μεταφραστής σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία θα θεωρηθεί αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής του δύναται να αναφέρει την ιδιότητά του και τα στοιχεία του εγγράφου που έχει μεταφράσει.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και ξένες διπλωματικές αρχές επικυρώνονταιαπό το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών – Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄) – (Ακαδημίας 3, Αθήνα, τηλ.: (210) 3682040 έως 43, ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών – Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίσημη ιστοσελίδα: www.coe.int) «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968)», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. Τα κράτη-μέλη αυτά είναι: Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Μολδαβία,

 • Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Ρουμανία.
 • Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Συμβάσεως της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις (Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού, Κιργιστάν, Τυνησία & Φιλιππίνες) ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: 213 1364113 και 213 1364131, και έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3682040 έως 43).Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τα Υπουργεία που ανήκουν (π.χ. έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κι έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών).
 • Για τα έγγραφα που εκδόθηκαν από υπηρεσίες αλλοδαπών αρχών η Επισημείωση της Χάγης χορηγείται αποκλειστικώς από την χώρα εκδόσεως του εγγράφου και όχι από τα προξενεία ή στις πρεσβείες των χωρών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπεράσματα και συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής Μονίμου Γραφείου Συνδιασκέψεως Χάγης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hcch.net

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την χορήγηση του Apostille ανά χώρα μπορούν να βρεθούν στην εξής διαδρομή:  www.hcch.net -> Apostille  ->  Competent Authorities

 • Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/EpikEgheiridio29032018.pdf  από όπου μπορούν να ληφθούν η “Σύμβαση της επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης” και το “Apostille Εγχειρίδιο”.
 • Η Χώρα μας, με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), επικύρωσε τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Συγκεκριμένα, αυτών που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και αυτών που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τελέσεως γάμου ή της εκδόσεως μίας ληξιαρχικής πράξεως. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε. Οι λοιπές χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/1191, στα πλαίσια της προωθήσεως της ελευθέρας κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλουστεύσεως των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων εντός της Ε.Ε., θεσπίζονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., σχετικώς με τη γέννηση, τον θάνατο,τον γάμο, το λευκό ποινικό μητρώο,την οικογενειακή κατάσταση,την καταχωρισμένη συμβίωση τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικά βοηθήματα συνημμένα σε δημόσια έγγραφα και τα οποία δεν επισημειώνονται με Apostille.
 • Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ισχύει η Συμφωνία της 05-3-1984 (Ν.1548/85 Φ.Ε.Κ. Α’), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών αλλά και δημοσίων εγγράφων δεν απαιτείται υποχρέωση επικύρωσης (υπ’αριθμ. 65111/16-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Προτείνεται η διευκρινιστική επιβεβαίωση για την κατά περίπτωση προσκόμιση εγγράφου από τη χώρα υποδοχής.
 • Στα πλαίσια της κυρώσεως της Συμβάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05-9-1980) με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’ 28-01-2014),το έκαστο συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του.
  Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, πέραν της Ελλάδος, είναι:
  Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία. Προφανώς, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή η επισημείωση με το Apostille.
 • Για τα παλαιά έγγραφα δικαστικής φύσεως, τα οποία έχουν εισαχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (σχετική ιστοσελίδα: http://www.gak.gr), εφόσον χορηγηθούν ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του αρχείου, αυτά επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 • Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις και τα τιμολόγια εξαιρούνται της επισημειώσεως.

Αναλυτικές Οδηγίες ανά Είδος Εγγράφου

 • Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και υιοθεσίας και τα πιστοποιητικά όπως: οικογενειακής καταστάσεως, εγγυτέρων συγγενών, γεννήσεως, ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητος κτλ. τα οποία ενδεχομένως να έχουν υποστεί μεταβολές πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου χρονικού διαστήματος (συνήθως εξαμήνου) και εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης (υπ’ αριθμ. Φ.131360/8297/05-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
 • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6.26 & 6.27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (87Α΄), στις νέες αρμοδιότητες των Δήμων προστίθεται και η «πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια». Τα έγγραφα αυτά επισημειώνονται με το Apostille.
 • Εάν όμως πρόκειται για τιςαποφάσεις περί αλλαγής επωνύμου που εξέδιδαν οι τέως Νομαρχίες, προκειμένου να επισημειωθούν με «Apostille» θα πρέπει οι πολίτες να προσκομίζουν ακριβές φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Αστικής Καταστάσεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 • Οι Βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήσεως για χορήγηση Αδειών Διαμονής (γαλάζιου χρώματος), οι άδειες και τα λοιπά έγγραφα που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (δελτία, αποφάσεις κτλ) επικυρώνονται εφόσον έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα αρχή και φέρουν πρωτότυπη υπογραφή (όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα). Οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις που χορηγούνται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελούν εθνικά έγγραφα πιστοποιήσεως προσωρινής νομίμου διαμονής ετησίας διαρκείας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς εντός της ελληνικής επικρατείας και δεν επισημειώνονται (υπ’ αριθμ. Φ.338743/28635/18 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής).
 • Τα ιδιωτικής φύσεως έγγραφα (τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτών που άπτονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας) πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο από δημόσια διοικητική αρχή , ή τα Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο (Ν.2690/Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/09-3-2014 και Ν. 3345/Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/16-6-2005). Στις περιπτώσεις βεβαιώσεως, πέραν του γνησίου της υπογραφής, και της ιδιότητος του υπογράφοντος τα έγγραφα των εταιρειών που εδρεύουν στην ημεδαπή (λ.χ. ως εκπροσώπου, ως προέδρου, ως διευθύνοντος συμβούλου) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην υπηρεσία μας, βεβαίωση καταχωρήσεως των αναγκαίων – υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για τη βεβαίωση της ιδιότητος με την οποία υπογράφουν. Θεωρήσεις υπογραφών ή αντίγραφα από δικηγόρο δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για τις ανάγκες του Apostille, καίτοι έχει προηγηθεί θεώρηση του γνησίου υπογραφής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Όταν τα ιδιωτικά έγγραφα έχουν κατατεθεί σε δημόσια υπηρεσία πρέπει αποκλειστικά και μόνο από αυτήν την υπηρεσία να δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή να εκδοθεί ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του καταχωρηθέντος ιδιωτικού εγγράφου. Για δικαιοπραξίες που απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος (αγοραπωλησία, μεταβίβαση μετοχών, διαθήκη κτλ) η πληρεξουσιότητα δίδεται με συμβολαιογραφικού τύπου πληρεξούσιο (Apostille από τα δικαστήρια).
 • Σε περιπτώσεις εγγράφων εταιριών που εδρεύουν στο εξωτερικό δεν χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης από τις ελληνικές διοικητικές αρχές καθόσον τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από αυτές (άρθρο 11, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2690/1999 και υπ’ αριθμ. 17783/23-3-2009 και 34708/02-9-2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνεπώς, τα εκάστοτε προξενεία ή πρεσβείες των χωρών όπου εδρεύουν οι εταιρίες αυτές μπορούν να ελέγξουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και να θεωρήσουν ή επικυρώσουν τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Η μόνη επισημείωση που μπορεί να τεθεί σε τέτοια περίπτωση είναι επί της θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής, (με τις διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν) του υπογράφοντος σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία δύναται να αναφέρονται  η ιδιότητα του υπογράφοντος και πιθανόν και στοιχεία του εγγράφου που δεν μπορεί να επισημειωθεί.

 • Τα παραπάνω ακολουθούνται χωρίς εξαίρεση και στις περιπτώσεις εγγράφων που αφορούν την αγοραπωλησία πλοίων (bill of sale).
 • Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. εταιριών που εδρεύουν στην Αττική έχει δικαίωμα να εκδώσει ο Πρόεδρος της Εταιρίας ή όποιος άλλος νομιμοποιείται από το Καταστατικό της Εταιρίας. Ακολουθείται η διαδικασία αποδείξεως εκπροσωπήσεως όπως και στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων. Απαιτείται η επίδειξη αντιγράφου Καταστατικού της εταιρείας ή Φ.Ε.Κ. εκπροσωπήσεως ή πιστοποιητικό ανακοινώσεως από το Γ.Ε.ΜΗ ενώ μπορεί να ζητηθεί και πιστοποιητικό μη λύσεως εταιρείας.

Σημείωση: Από 01-3-2015, όπως ορίζουν η Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/2014 (Φ.Ε.Κ. 2919/Β”) και η ΚΥΑ 79760/30-12-2014, Φ.Ε.Κ. 3623 Β’) οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γ.Ε.ΜΗ. γίνονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συνεπώς, προκειμένου να επισημειωθούν τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα και εν γένει όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τον ιστότοπο www.businessportal.gr προτού προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για Apostille και να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα συγκεκριμένα βήματα ανά περίπτωση εγγράφου (υπ΄αριθμ. 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.). Έγγραφα που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή από τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να υπογράφει τα έγγραφα που προορίζονται για χρήση το εξωτερικό, αριθμό πρωτοκόλλου και αναφορά στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι δυνατόν να επισημειωθούν με την σφραγίδα της Χάγης. Στην περίπτωση εγγράφων, τα οποία έχουν εκδώσει τα Επιμελητήρια και φέρουν ψηφιακή υπογραφή με στοιχεία υπαλλήλου, με μοναδικό αριθμό ελέγχου γνησιότητος από τον ιστότοπο του echamber (λ.χ. https://echamber.acci.gr/, http://echamber.eea.gr/ κτλ) θα μπορεί, επίσης, να χορηγείται η Επισημείωση βάσει του υπ’ αριθμ. 2463/20-7-2021 έγγραφο του Ε.Β.Ε.Α.

 • Στα εκκλησιαστικά έγγραφα, χορηγείται η Επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης εφόσον αυτά έχουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη και όχι μόνον από τους ενοριακούς ναούς. Για τα λοιπά δόγματα ή δοξασίες που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύει η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. (υπ ΄αριθμ. 107/28-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Τα έγγραφα που αφορούν τα Πατριαρχεία δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Υπηρεσία μας. Τα έγγραφα Μητροπόλεων που εδρεύουν εκτός του Νομού Αττικής (παρότι πιθανόν φέρουν θεώρηση από την Εκκλησία της Ελλάδος), επισημειώνονται από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τα έγγραφα που προέρχονται από τα Πατριαρχεία π.χ. Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας κτλ δεν μπορούν να επισημειωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Τα Φ.Ε.Κ., προκειμένου να επισημειωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης, πρέπει πρώτα να θεωρηθούν ως ακριβή αντίγραφα από τη Διεύθυνση Πωλήσεως Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών (Καποδιστρίου 34, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5279178-179. Ιστοσελίδα: www.et.gr) Φ.Ε.Κ. τυπωμένα από το Διαδίκτυο, χωρίς πρωτότυπη υπογραφή δεν μπορούν να επισημειωθούν.
 • Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρχές που υπάγονται στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας (Διαβατήρια, Δελτία Ταυτοτήτων, βεβαιώσεις κλπ) πρέπει να φέρουν επικύρωση από το Διοικητή του οικείου αστυνομικού τμήματος και στη συνέχεια η θεώρηση της υπογραφής αυτού από Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Υποδιευθύνσεως προκειμένου να χορηγηθεί η Επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης (υπ΄αριθμ. Φ.090/1091/ΑΣ194/18-8-1979,υπ΄αριθμόν Φ.094/1/ΑΣ117/31-3-1988, 1691/23/1083/15-02-2023 – ΕΛ.ΑΣ. – Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27-7-2006 έγγραφα το Υπουργείου Εσωτερικών). Προτείνεται η επιβεβαίωση από τα αστυνομικά τμήματα για την αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων. Ιστοσελίδα: https://www.astynomia.gr/epikoinonia/. Τα έγγραφα και βεβαιώσεις των λοιπών Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (έγγραφα αλλοδαπών, κατοχής όπλων, διεθνούς ελέγχου κτλ) επισημειώνονται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο το δείγμα της υπογραφής του υπογράφοντος αξιωματικού.
  • ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα
  • Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς
  • Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα
  • Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γ. Πιτταρά 1η πάροδος Ο.Α.Κ.Α., Τ.Κ. 15123 Αμαρούσιον
  • Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Β. Ηπείρου 50, Τ.Κ. 16562, Άνω . Γλυφάδα
  • Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Παρασκευής Πατουλίδου 1, Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677, Αχαρναί
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ενημερωθείτε από την ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση εδώ
 • Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Διευθύνσεις και Τμήματα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να φέρουν υπογραφή από τον αρμόδιο αξιωματικό (ή πολιτικό υπάλληλο), ο οποίος έχει αποστείλει το υπόδειγμα της υπογραφής του στην Υπηρεσία μας
 • Τα αντίγραφα των διπλωματικών διαβατηρίων, εφόσον θεωρηθούν αρμοδίως από το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Τα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφανείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς) επικυρώνονται με το Apostille από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφόσον δεν είναι παλαιότερα των τριών (3) μηνών. Θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου και όχι μόνον τον αριθμό του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr Για τους έχοντες γεννηθεί στην Ελλάδα η Επισημείωση δίδεται από τα Πρωτοδικεία ανά χωρική αρμοδιότητα.
 • Τα πτυχία ή βεβαιώσεις κρατικών ή αναγνωρισμένων ιδιωτικών σχολών μουσικής και γνώσεως μουσικών οργάνων θεωρούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, Μουσείο, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 8201751 και (210) 8201756) ενώ αυτά που αφορούν τον χορό και το θέατρο θεωρούνται από τη Γενική Διεύθυνση Συγχρόνου Πολιτισμού (Ρεθύμνου 1 και Ηρακλείου, Μουσείο, αριθμός τηλεφώνου: (210) 8253694).Τα έγγραφα φορέων που εποπτεύονται από την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης [Ομήρου 55, Αθήνα – αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3612263 και (210) 3624249]. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.yppo.gr
 • Τα έγγραφα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Ιπποκράτους 15, 3ος όροφος, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3688260, (210) 3688283] και έπειτα να χορηγείται η επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης. Συμπεριλαμβάνονται οι βεβαιώσεις ταριχεύσεως και αποτεφρώσεως καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας). Σχετική ιστοσελίδα: http://www.uoa.gr/. Για τα εκπαιδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής που θα τα χορηγήσει.
 • Τα έγγραφα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών πρέπει πρώτα να υπογράφονται από την Πρύτανη ή σε περίπτωση απουσίας της από τους εξουσιοδοτημένους Αντιπρυτάνεις.

Αναφορικά με τα έγγραφα των υπολοίπων Πανεπιστημίων των Αθηνών και του Πειραιώς και των τ.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα επικυρωμένα από τον Πρόεδρο, τους προϊσταμένους ή αναπληρωτές των Τμημάτων ή τους υπαλλήλους Γραμματείας που έχουν δικαίωμα επικυρώσεως για το εξωτερικό προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.

Τα έγγραφα των λοιπών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων της χώρας επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που τα ελέγχει με βάση την χωρική αρμοδιότητα.

Η Επισημείωση δεν μπορεί να χορηγηθεί σε πανεπιστημιακά έγγραφα τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 15217/06-5-2015).

 • Έγγραφα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις (είτε τα πρωτότυπα είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου) πρέπει να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχει τη μονάδα (γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή) ή να γίνονται ακριβή φωτοαντίγραφα από τα Γραφεία και κατόπιν να επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημειώσεως και για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα οποία είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο. Η επισημείωση των εγγράφων αυτών πραγματοποιείται εφόσον φέρουν θεώρηση από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδεύσεως.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Κεντρικός – Βόρειος Τομέας Αττικής
Α’ ΑΘΗΝΩΝ: Χίου 16-18, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5243253, (210) 5243002, (210) 5243008

Β’ ΑΘΗΝΩΝ: Λεωφόρος Κηφισίας 20, Μαρούσι, αριθμός τηλεφώνου (213) 2105748

Γ’ ΑΘΗΝΩΝ: Μάκρης 3 Αιγάλεω, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5447967, (210)  5983325, (210) 5452502

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ: Λεωφόρος Ανδρέου Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη, αριθμοί τηλεφώνου.: (213) 1617407, (213) 1617410, (213) 1617426

Τομέας Ανατολικής Αττικής
19ον χλμ. Αθηνών – Μαρκοπούλου Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Παιανία,αριθμός τηλεφώνου:(214) 4089930

Τομέας Δυτικής Αττικής 
Ελευθερίου Βενιζέλου 82 Ελευσίνα, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 1600827 και (213) 160829

Τομέας Πειραιώς 
Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 50 Πειραιάς, αριθμοί τηλεφώνου (210) 4113725, (210) 4226169, (210) 4177573

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Κεντρικός – Βόρειος Τομέας Αττικής
Α’ ΑΘΗΝΩΝ: Χίου 16 – 18, Μεταξουργείο, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210)  5242591, (210) 5226275, (210) 5227531

Β’ ΑΘΗΝΩΝ: Μεσογείων 324 Αγία Παρασκευή, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 6399915, (210) 6397273, (210) 6001014

Γ’ ΑΘΗΝΩΝ: Αρκαδίας 22, Περιστέρι, αριθμοί τηλεφώνου: 214 4040217, 214 4040218

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ: Λεωφόρος Ανδρέου Συγγρού 165, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 1617344, (213) 1617389, (213) 1617390

Τομέας Ανατολικής Αττικής
Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 Γέρακας, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3576003, (210) 3576004, (210) 3576010

Τομέας Δυτικής Αττικής
Ίωνος Δραγούμη 24, Ελευσίνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 5549321, (210) 5549406, (210) 5541540

Τομέας Πειραιώς 
Ελευθερίου Βενιζέλου 35 ή Μαυρομιχάλη 3, Πειραιάς αριθμοί τηλεφώνου: (210) 4173940, (210) 4118746, (210) 4115758.

 • Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σχολεία δευτέρας ευκαιρίας, κέντρα εκπαιδεύσεως ενηλίκων καθώς και σε πιστοποητικά ελληνομαθείας ή έγγραφα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποιήσεως Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του Ο.Ε.Ε.Κ. (φορέα που έχει καταργηθεί) χρειάζεται θεώρηση ή να χορηγηθούν ακριβή αντίγραφα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι – αριθμοί τηλεφώνου: (213) 1311633, (213) 1311643 & (213) 1311649 Ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr , e-mail: dpdvetll@minedu.gov.gr)
 • Τα πιστοποιητικά των Κολλεγίων, εφόσον φέρουν βεβαίωση από το αντίστοιχο Τμήμα  Εποπτείας – Τμήμα Αδειοδότησης  της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησηςτου Υπουργείου για την λειτουργία τους, μπορούν να επισημειωθούν με το Apostille.
 • Στα έγραφα που εκδίδονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνωρίσεως Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφορήσεως) χορηγείται η επισημείωση εφόσον φέρουν υπογραφές υπαλλήλων οι οποίοι έχουν στείλει τα δείγματα της υπογραφής τους. Τα έγγραφα του τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δεν επισημειώνονται, θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου αντίγραφα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επικοινωνία: Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα – αριθμός τηλεφώνου: (210) 5281000. Ιστοσελίδα: http://www.doatap.gr
 • Στα ξενόγλωσσα έγγραφα που εκδίδονται από Ελληνικές Αρχές (οι οποίες έχουν δικαίωμα εκδόσεως σε ξένη γλώσσα) το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος επικυρώνεται από δημόσια αρχή και πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επισυναπτόμενη ελληνική μετάφραση είτε εκ του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από Δικηγόρο έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης {υπ’ αριθμόν 17156/01-10-2002 του Υπουργείου Εσωτερικών και Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄)}.
 • Στις επιδόσεις δικογράφων πρέπει να επικυρωθεί η υπογραφή του υπογράφοντος δικηγόρου από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (Αθηνών: Ακαδημίας 60, Αθήνα Τηλ.: (210) 3398102-103 Ιστοσελίδα: http://www.dsa.gr/ Πειραιώς: Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς – Τηλ.: (210) 4175203, (210) 4176251 και (210) 4220625 Ιστοσελίδα: http://www.dspeiraia.gr/).και μετά να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση της επισημειώσης στο δικόγραφο από το οικείο Πρωτοδικείο και αυτό να είναι συνημμένο με την εντολή επιδόσης και να φέρει στην ένωση τη Σφραγίδα του δικηγόρου. Η υπογραφή, πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις των Απογράφων ή εγγράφων που έχουν την ιδιαιτερότητα είτε να μην επανεκδίδονται είτε να εκδίδονται αντίγραφα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να κατατεθεί το δικόγραφο που θα φέρει και πρωτότυπο Apostille μαζί με την εντολή για την επίδοση, η μόνη επισημείωση που μπορεί να τεθεί σε τέτοια περίπτωση είναι επί της θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής, (με τις διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν) του υπογράφοντος σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία δύναται να αναφέρονται η ιδιότητα του υπογράφοντος και πιθανόν και στοιχεία του εγγράφου που δεν μπορεί να επισημειωθεί.
 • Στα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή ιδιωτών δικαστικών επιμελητών (οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πρωτοδικείο) αρμόδια για τις επισημειώσεις με το Apostille, είναι η Υπηρεσία μας αφού προηγηθεί η θεώρηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Επιμελητών. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.odee.gr/
 • Τα έγγραφα που εκδίδουν τα Κτηματολογικά Γραφεία της Αττικής (εποπτεύονται από Ν.Π.Δ.Δ.« ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»), εφόσον φέρουν φυσική υπογραφή από τον Προϊστάμενο ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, επισημειώνονται από το Γραφείο μας
 • Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιατροδικαστή των Αθηνών, θεωρούνται από την Γραμματεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας (Αναπαύσεως 10 Μετς, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 9219002 και (210) 9244200). Αντιστοίχως, αυτά που φέρουν υπογραφή ιατροδικαστού του Πειραιώς, θεωρούνται από τη Γραμματεία της υπηρεσίας (Γούναρη 31-33 Πειραιάς, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 4110551 και (210) 4177876). Η θεώρηση εγγράφων από ιατροδικαστές εκτός των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών (ιδιώτες) γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή Πειραιώς ανά περίπτωση προκειμένου να επισημειωθούν από την Υπηρεσία μας (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παρακάτω).Για την περίπτωση πιστοποιητικών από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Ε.Κ.Π.Α δείτε ανωτέρω. Σχετική ιστοσελίδα: http://forensic.med.uoa.gr/to-ergastirio.html
 • Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από νοσοκομεία ισχύουν τα κάτωθι:
  • Τα έγγραφα από πανεπιστημιακά, δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία του εκάστοτε πανεπιστημιακού, δημοσίου ή στρατιωτικού νοσοκομείου, αντιστοίχως.
  • Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις) πρέπει να επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος ιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, αριθμοί τηλεφώνων (210) 3816404 και (210) 3839673. Ιστοσελίδα: http://www.isathens.gr) ή τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς (πεζόδρομος Αγίου Κωνσταντίνου 7ος όροφος, αριθμός τηλεφώνου: (210) 4178775. Ιστοσελίδα: http://www.iatrikospeiraia.gr) κατά περίπτωση. Σε έγγραφα από ιδιώτη ιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία όπως και για τα έγγραφα των ιδιωτικών νοσοκομείων.
  • Στα έγγραφα των Κέντρων Υγείας πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του Υπευθύνου της Μονάδος.
  • Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα από υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., του ΠΕ.ΔΥ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτά απαιτείται να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του τοπικού υποκαταστήματος (οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν στείλει υπηρεσιακώς στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημειώσεως αρχή το δείγμα της υπογραφής τους υπ’ αριθμόν Ε99/20/19-12-2008 και Ε99/6/21-10-2011 έγγραφα της Διοικήσεως Ι.Κ.Α.). Αν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με την υπηρεσία δεν μπορούν να θεωρηθούν τέτοιου είδους έγγραφα με την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια ή το Υπουργείο  Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τηλ. (210) 5239555. Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.gr)
  • Τα έγγραφα που φέρουν υπογραφή από τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), προκειμένου να επισημειωθούν, θα προηγείται η διαδικασία περί θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα μεταξύ 12:00-13:00).
  • Τα έγγραφα που προέρχονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ,θα επισημειώνονται εφόσον φέρουν φυσική και όχι ηλεκτρονική υπογραφή κατόπιν της διαδικασίας που ορίζει ο Σύλλογος – πληροφορίες www.pis.gr. Στην περίπτωση της επιλογής αποστολής των επισημειωμένων εγγράφων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, αυτή θα είναι δυνατή αφού υπάρξει σχετική εντολή με μέριμνα των ενδιαφερομένων κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο μας.
 • Τα έγγραφα από τα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. επισημειώνονται εφόσον φέρουν επικύρωση από υπογράφοντα ο οποίος έχει αποστείλει το δείγμα της υπογραφής του, Σε κάθε άλλη περίπτωση (λχ μη αποστολή δείγματος), όπως και για τα έγγραφα από τις Σχολές Μαθητείας, χρειάζεται επικύρωση πρώτα από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τράχωνες, αριθμοί τηλεφώνου (210) 9989362 και (210) 9989363. Ιστοσελίδα: dypa.gov.gr)
 • Σε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφωνητικών, συμφώνως με το άρθρο 8 παρ 16 του Ν. 1882/23-4-1990 ΦΕΚ 43Α΄και με τις Αποφάσεις του Φ.Ε.Κ. 951/21-7-2000 (με την εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικώνθα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν κατατεθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα συμφωνητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 6 του Ν. 2682/8-2-1999 ΦΕΚ 16Α΄, τα οποία προκειμένου να επισημειωθούν με την Σφραγίδα της Χάγης θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής των άρθρων 11 και 3 του Ν. 2690/1999.
 • Στα λοιπά έγγραφα των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει εφόσον προσκομίζονται για το Apostille να είναι γνήσια ή ακριβή αντίγραφα από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (υπ’ αριθμόν Δ6Δ 1166128 ΕΞ 03-12-2012 του Υπουργείου Οικονομικών). Δεν είναι δυνατή η θεώρηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικώς ή προέρχονται εκ του Διαδικτύου (υπ’ αριθμόν 275/29-01-2014 και 29446/20-8-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/7382/21-3-2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Στις περιπτώσεις όπου η Δ.Ο.Υ. αδυνατεί να χορηγήσει ακριβή φωτοαντίγραφα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής τους από την Δ.Ο.Υ ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή (κατά τη διαδικασία που έχει αναφερθεί προηγουμένως), στην οποία θα αναφέρονται στα στοιχεία του συνυποβαλλομένου εγγράφου. Τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας και απαλλαγής διπλής φορολογίας θεωρούνται από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να επισημειωθούν. Επικαιροποιημένο έγγραφο Δ.ΟΡΓ. Δ 11222075 ΕΞ 2018/09-8-2018 του Δ’ Τμήματος της Διευθύνσεως Οργανώσεως της Α.Α.Δ.Ε.
 • Σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας, ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο φορέα στον οποίο έχουν κατατεθεί. Σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, τηρείται η διαδικασία θεωρήσεως γνησίου υπογραφής όλων των συμβαλλομένων από δημόσια αρχή, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.2690/1999.
 • Έγγραφα από τα Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών (Κ.Ε.Π.), εκτός της θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής, μπορούν να επισημειωθούν μόνον αυτά που αφορούν την απόδοση του Α.Μ.Κ.Α. (ΦΕΚ 596/τ.Β/01.04.2009 / υπ’ αριθμ. Οικ.7791/245/Φ80321 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών  80320/42862/Δ18.2718/2019 με θέμα: “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ”), καθώς και αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις περί θεώρησης του γνησίου της υπογραφής (όχι ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Βεβαιώσεις από το Εθνικό Δημοτολόγιο και θεώρηση από τα Κ.Ε.Π.). Την Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. μπορούν να εκδώσουν και τα  Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος μπορούν να επισημειωθούν εφόσον αντιστοιχούν στο πεδίο του δημοσίου λειτουργήματος του Νομικού Προσώπου (διφυούς χαρακτήρος) και φέρουν υπογραφή από υπάλληλο που συμπεριλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο υπογραφών που συντάσσει η Τράπεζα.

Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27.11.1984), «Κύρωση Συμβάσεως που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων».
 • Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α’ 107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφερείας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Κ.Γ.Γ.Α.Δ.Α. οίκ. 36837/13821/04-5-2017 (ΦΕΚ 1703/Β’/ 28-5-2017) «Σύσταση Γραφείου Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille)»
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com