16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ

Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο αναβάθμισης των ψηφιακών παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιούργησε αναλυτικό οδηγό διαδικασίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψία (Ε.Μ.Σ.Υ) με περιγραφή των απαιτούμενων ενεργειών, έντυπα αιτήσεων, αρμόδιες υπηρεσίες, δικαιολογητικά, νομοθεσία κ.α. Ο εν λόγω οδηγός αφορά υδροληψίες που εμπίπτουν εντός χωρικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας.

Γενικές Πληροφορίες

To Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και σκοπό έχει την εγγραφή όλων των σημείων υδροληψίας.

Η εγγραφή των υδροσημείων (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, άντληση από επιφανειακά ύδατα κ.α.) στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) είναι υποχρεωτική είτε πρόκειται για ενεργά είτε για ανενεργά σημεία υδροληψίας όπως περιγράφονται παρακάτω. Υπόχρεοι της αίτησης – δήλωσης είναι οι νυν ιδιοκτήτες-χρήστες του εκάστοτε υδροσημείου.

Ενεργό σημείο υδροληψίας νοείται εκείνο το σημείο υδροληψίας το οποίο χρησιμοποιείται (γίνεται άντληση νερού για οποιαδήποτε χρήση) έστω και περιοδικά
Ανενεργό υδροληψίας νοείται εκείνο το σημείο υδροληψίας το οποίο δεν χρησιμοποιείται (δεν γίνεται άντληση νερού) αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τo διατηρήσουν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικό στοιχείο
Σημείο υδροληψίας νοείται εκείνο το τεχνικό έργο από το οποίο δύναται να αντληθεί νερό από υπόγειους – επιφανειακούς υδροφορείς ή από πηγαία ύδατα.
Δεν θεωρούνται σημεία υδροληψίας τα επιχωμένα-μπαζωμένα πρώην σημεία υδροληψίας.

Για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων που σχετίζονται με υφιστάμενες υδροληψίες, είναι απαραίτητη α) η έκδοση Πιστοποιητικού εγγραφής στο  Ε.Μ.Σ.Υ. ή β) να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ (σχετική εγκύκλιος). Σε περίπτωση που ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ αναγράφεται στην άδεια χρήσης νερού (αριθμός με 13 ψηφία όπου τα 4 πρώτα είναι τα εξής : 0600……. ή 0300…….) δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής (σχετική εγκύκλιος).

Διαδικασία δήλωσης σημείου υδροληψίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο ΕΜΣΥ (Αρχική Δήλωση)

Ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας του υδροσημείου, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαδικασίες οι οποίες δύναται να ολοκληρωθούν πλήρως ηλεκτρονικά (μέσω email) τουλάχιστον όσον αφορά στις ενέργειες που εμπλέκεται η υπηρεσία μας. Για την άμεση έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ ακολουθείτε όλα τα σχετικά βήματα ενώ για την απλή δήλωση υδροσημείου απαιτούνται τουλάχιστον τα 3 πρώτα βήματα των κάτωθι διαδικασιών.

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ λόγω Τροποποίησης

Όσον αφορά την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) λόγω τροποποίησης στοιχειών της Αρχικής Αίτησης (πχ αλλαγή ή προσθήκη ιδιοκτησίας-χρήσης, αλλαγή καθεστώτος λειτουργίας από ενεργό σε ανενεργό), τότε θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικό έντυπο αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Νομοθετικό πλαίσιο

Χωρική αρμοδιότητα

Η υπηρεσία μας είναι αρμόδια για τις περιπτώσεις των υδροληψιών που βρίσκονται εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΥΔ 06) συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Σπέτσες, Ύδρα και Πόρος. (Σχετικός Οδηγός)

Οδηγός Εύρεσης Συντεταγμένων

Στον οδηγό εύρεσης συντεταγμένων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εύρεση συντεταγμένων υδροληψιών βάσει ενδεικτικών διαδικτυακών χαρτών. Σε διαφορετική περίπτωση οι συντεταγμένες των υδροσημείων θα υπολογίζονται βάσει μετρήσεων πεδίου είτε με την χρήση συσκευών GPSή κατάλληλων εφαρμογών εντοπισμού θέσης μέσω φορητών συσκευών.

Επικοινωνία

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δνση Υδάτων
  • Μεσογείων 239 & Παρίτση ΤΚ 15451 Ν Ψυχικό
  • Τηλ 2103725744, 702, 703
  • email: nero@attica.gr
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com