12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Βήματα Δήλωσης

 1. Συμπλήρωση Αίτησης – Δήλωσης Εγγραφής Σημείου Υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ.
 2. Πληρωμή προστίμου 100€ υπέρ πράσινου Ταμείου σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.), στον Κωδικό Α.Λ.Ε. 1560903001, είτε στο λογαριασμό IBAN GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338, που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος (η εν λόγω πληρωμή  μπορεί να γίνει και μέσω web banking ως μεταφορά εμβάσματος. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ). Αιτιολογία πληρωμής «Εκπρόθεσμη Αίτηση  ΕΜΣΥ – Ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου του Υδροσημείου», είτε (συνίσταται) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://greenpay.gr (οφειλή: Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ για ανενεργό σημείο. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την κα Καραβά στο τηλ 210-5241903 εσωτ 165)
 3. Κατάθεση της αίτησης και της απόδειξης πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που υπάγεται το σημείο υδροληψίας (στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων υπηρεσιών διαβίβασης των αιτήσεων στην υπηρεσίας μας μπορείτε να βρείτε εδώ).
 4. Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ στην υπηρεσία μας είτε έντυπα, είτε ηλεκτρονικά στο email nero@attica.gr μαζί με τα εξής ψηφιοποιημένα ή έντυπα δικαιολογητικά: α) αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ (Βήμα 1), β) το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης που υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (πχ αποδεικτικό που να εμφανίζεται ο αρ πρωτοκόλλου αίτησης-ημερομηνία ή το αντίστοιχο διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου προς την υπηρεσία μας) και γ) το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου (βήμα 2). *Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (βήμα 3) και η οποία θα την διαβιβάσει αρμοδίως στην υπηρεσία μας (σε αυτήν περίπτωση δεν απαιτούνται οι ενέργειες του βήματος 4.
 5. Εκδίδεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΕΜΣΥ μαζί με το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, τα οποία χορηγούνται α) μέσω email είτε β) ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή, είτε γ) αυτοπροσώπως από τα γραφεία της υπηρεσίας μας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού είτε δ) μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών με χρέωση παραλήπτη.

Υποπεριπτώσεις

 • Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση – δήλωση εγγραφής  του υδροσημείου (Ε.Μ.Σ.Υ) στον αρμόδιο Δήμο πρίν την 1/1/2015 ή μετά την 1/1/2015 (με πληρωμή προστίμου 100€) τότε ακολουθείτε το Βήμα 4.
 • Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση – δήλωση εγγραφής του υδροσημείου (Ε.Μ.Σ.Υ) στον αρμόδιο Δήμο μετά την 1/1/2015 χωρίς να έχει πληρωθεί το πρόστιμο 100€, τότε ακολουθείτε τα Βήματα 2 και 4.

Παρατηρήσεις

 • Στην αίτηση εγγραφής, τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα.
 • Σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών/χρηστών θα πρέπει να συμπληρώνονται από κοινού το Παράρτημα Ι και να δηλώνονται – υπογράφονται ξεχωριστά από κάθε ιδιοκτήτη τα στοιχεία στο Παράρτημα ΙΙ (ΔΗΛΩΣΗ).
 • Η λέξη ανενεργό να συμπληρώνεται στο είδος σημερινής χρήσης (Γ) και υπογραμμίζεται όπου αλλού υπάρχει.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών βασίζονται σε καταγραφές είτε βάσει των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων που μας αποστέλλουν οι Δήμοι είτε βάσει των στοιχείων που αναρτώνται στις επίσημες ιστοσελίδες τους. Η υπηρεσία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσωτερικές αλλαγές των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων.

Υποχρεώσεις

 1. Σύμφωνα με την νομοθεσία τα ανενεργά υδροσημεία θα πρέπει να σφραγιστούν ή καταστραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Σε περίπτωση που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι σχετικές εργασίες σφράγισης θα πρέπει να αποσταλλούν μαζί με την αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ έγγραφη ενημέρωση περί αναγγελίας σφράγισης του υδροσημείου συνοδευόμενη από φωτογραφική τεκμηρίωση. Σημειώνεται ότι εφόσον έχουν ήδη προηγηθεί εργασίες καταστροφής της υποβολής αίτησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ, το πρώην υδροσημείο δεν δηλώνεται καθώς αυτό παύει να υφίσταται.
 2. Σε περίπτωση μεταβολής του εμπράγματος ή του ενοχικού δικαιώματος (αγοραπωλησία, γονική παροχή, μίσθωση, δωρεά) θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας αίτημα τροποποίησης του ΕΜΣΥ ως προς τα στοιχεία δικαιούχου υδροληψίας με κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΔΤ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Ονοματεπώνυμο).
 3. Εφόσον μετά την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ, προκύπτει αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας από ανενεργό σε ενεργό τότε θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα για Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού (ΦΕΚ 2878/Β/2014), στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ που ανήκει το σημείο υδροληψίας ως εξής:
 • Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων/ Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πολυτεχνείου 4, Τηλ 2132101139-41-42-45, email: dviom@patt.gov.grεφόσον το ιδιωτικό σημείο υδροληψίας εμπίπτει χωρικά εντός της Περιφέρειας Αττικής,
 • Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων/Δνση Περιβάλλοντος, Ιάσωνος 1 Λουτράκι, ΤΚ 20300, τηλ 2744360177-4, email: info@loutraki.gr εφόσον το ιδιωτικό σημείο υδροληψίας εμπίπτει χωρικά εντός του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Δνση Υδάτων, Μεσογείων 239 & Παρίτση Ν Ψυχικό, email: nero@attica.gr, σε περίπτωση Δημόσιας ή Δημοτικής υδροληψίας
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com