16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής, όπως ορίζουν ο ν.976/1979 (Φ.Ε.Κ 236 τ. Α΄) «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου» , ο ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 τ. Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας», ο ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  καθώς και το Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228 τ. Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έπειτα από σύγκρουση με όχημα του Δημοσίου, το οποίο έλαβε χώρα στην Αττική, δικαιούνται αποζημίωσης  σύμφωνα με το Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που έχει διενεργήσει λειτουργός, ο οποίος έχει οριστεί με σχετική απόφαση και το ύψος της  προκύπτει από την Έκθεση Εκτίμησης Ζημιών της Πραγματογνωμοσύνης  που υποβάλλει, επίσης οριζόμενος με σχετική απόφαση, λειτουργός.

Στα οχήματα του Δημοσίου, περιλαμβάνονται τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Ελληνικού Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος καθώς και τα οχήματα των Υπουργείων και Οργανισμών τα οποία φέρουν τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με την ένδειξη «ΚΥ».

Σε ενδεχόμενη εμπλοκή οδηγού οχήματος της ως άνω κατηγορίας , η  υπηρεσία στην οποία ανήκει το όχημα,  οφείλει να αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  τον πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του ατυχήματος, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων μερών  και τις Εκθέσεις  Πορίσματος και Πραγματογνωμοσύνης. Στην περίπτωση εμπλοκής οδηγού οχήματος με τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με την ένδειξη «ΚΥ» η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται εξ ολοκλήρου από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαδικασία

Ο ιδιοκτήτης του ζημιωθέντος πολιτικού οχήματος προσέρχεται στον φορέα μας (αφού πρώτα κλείσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ραντεβού στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις n.pappa@attica.gr ή, a.iakovidou@attica.gr) όπου βρίσκεται και ο φάκελος για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο  ενεπλάκη, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Τιμολόγια – αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή ταμειακής μηχανής τα οποία σύμφωνα με το Ν.4446/2016, άρθ.75, παρ.2, “…πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις”. Τα παραστατικά, πρέπει να είναι μεταγενέστερα της ημ/νίας επιθεώρησης του οχήματος και σύμφωνα με την Έκθεση Εκτιμήσεως Ζημιών του υπηρεσιακού πραγματογνώμονα. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή με κοστολόγηση ανά είδος ανταλλακτικού και ανά εργασία αποκατάστασης της ζημιάς. Σημειώνεται, ότι στην ανάλυση θα πρέπει να αποτυπώνεται η υπογραφή και σφραγίδα του συνεργείου καθώς και ο αρ. πινακίδας του αυτ/του. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την Έκθεση του Πραγματογνώμονα θεωρείται ασύμφορη η επισκευή του οχήματος, προσκομίζεται βεβαίωση κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής αυτού (η οποία εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας).
  • Αποδείξεις αγοράς ή επισκευής ατομικών ειδών τα οποία υπέστησαν φθορά ή καταστράφηκαν εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στο Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε.
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητος ή διαβατηρίου ή εγγράφου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (του οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα).
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται ο διεθνής αριθμός Λογαριασμού (IBAN του ιδιοκτήτη) ή φωτοτυπία κάρτας λογαριασμού για τους λογαριασμούς στους οποίους οι κάρτες ουσιαστικά έχουν υποκαταστήσει τα βιβλιάρια. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απόκομμα, κίνηση λογαριασμού κτλ) εκτός τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από την αρμόδια τράπεζα.
  • Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. για την εκπροσώπηση έκδοση εντός τριάντα εργασίμων ημερών (όταν το όχημα ανήκει σε εταιρία).
  • Τίτλο ιδιοκτησίας (όταν υπάρχει σύγκρουση κρατικού οχήματος με σταθερό σημείο).

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών από άλλο φυσικό πρόσωπο πέραν του ιδιοκτήτη (ή ιδιοκτητών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας), μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του (μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ).

Αν το ποσό αποζημίωσης υπερβαίνει το ύψος των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ), ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση προς την Υπηρεσία για την έγκριση του ποσού που αναφέρεται στα παραστατικά που προσκομίζει και η υπόθεσή του παραπέμπεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αν το ποσό αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το ύψος των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ), ο ενδιαφερόμενος πέραν της αίτησης, συνυπογράφει και το Πρακτικό Εξωδίκου Συμβιβασμού στο οποίο αναφέρεται το συνολικό ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης και δηλώνει ότι αποδέχεται αυτό το ποσό σε πλήρη εξόφλησή του. Δηλώνει υπεύθυνα δε, ότι δεν έχει αποζημιωθεί ξανά για το συγκεκριμένο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη και αιτείται αποζημίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση κινείται δικαστικά, όπως και στην περίπτωση όπου υπάρχουν απαιτήσεις αποζημίωσης πέραν των υλικών φθορών του οχήματος (λ.χ. τραυματισμός).

Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας η αποζημίωση καταβάλλεται ανάλογα με το  ποσοστό ευθύνης που αναλογεί στον καθένα από τους εμπλεκομένους στο τροχαίο συμβάν.

Σε ενδεχόμενο κώλυμα παρουσίας του ιδιοκτήτη τα έγγραφα υπογράφει εξουσιοδοτούμενος  αντ’αυτού.

Η εκκαθάριση και πληρωμή αποζημίωσης σε ζημιωθέντα ιδιώτη λόγω τροχαίου ατυχήματος με όχημα του ελληνικού δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4337/2015 (Α’ 129/17-10-2015) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα του ν.4270/2014 (Α’ 129/17-10-2015) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ0 –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)”, που αφορούν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com