Το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α., έχει ως αρμοδιότητα τον κατά το άρθρο 214 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 225 έως 227 του ιδίου νόμου, όπως αυτός ασκείται από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com