12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Τμήμα Προσωπικού

Είναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου του οικείου Γραμματέα.

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων

Είναι αρμόδιο για θέματα των Ο.Τ.Α. ή/και των νομικών προσώπων τους συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων, χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ιδίως για την έγκριση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, τη διοργάνωση εκλογής αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δήμων πλην Αθηναίων και Πειραιώς, τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Δήμων, ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων του προσωπικού τους, τον έλεγχο και τη μέριμνα δημοσίευσης πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων τους, όπου απαιτείται, τον έλεγχο αποφάσεων προσλήψεων και ανανέωσης προσωπικού ορισμένου χρόνου, τη μέριμνα δημοσίευσής τους, τον έλεγχο αποφάσεων διορισμού και λύσης σχέσης των Γενικών Γραμματέων, Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών/Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και τη μέριμνα δημοσίευσής τους, την τήρηση μητρώου νομικών προσώπων και επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Επιπλέον μεριμνά στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τα οχήματα των Ο.Τ.Α., Περιφερειακών Υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως για έγκριση αγοράς, θέσης και άρσης κυκλοφορίας, μίσθωσης, αποδοχής δωρεάς, κατ’ εξαίρεση οδήγησης, υπερκατανάλωσης καυσίμων. Τήρηση μητρώου των ανωτέρω οχημάτων.

Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 3852/2010 όπως ισχύει, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αποστέλλονται υποχρεωτικά στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της (εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του διοικητικού φακέλου) και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη (άρθρα 225 και 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν). Οι εν λόγω αποφάσεις αποστέλλονται συνοδευόμενες από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Περαιτέρω, οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εποπτεία επί των Ο.Τ.Α.

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, είναι αρμόδιο για την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Γραφείο Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης του 1961 στα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες τα οποία δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας, στα έγγραφα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και στα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com