12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων

Το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων, είναι αρμόδιο για θέματα των Ο.Τ.Α. ή/και των νομικών προσώπων τους συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων, χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ιδίως για την έγκριση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, τη διοργάνωση εκλογής αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δήμων πλην Αθηναίων και Πειραιώς, τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Δήμων, ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων του προσωπικού τους, τον έλεγχο και τη μέριμνα δημοσίευσης πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων τους, όπου απαιτείται, τον έλεγχο αποφάσεων προσλήψεων και ανανέωσης προσωπικού ορισμένου χρόνου, τη μέριμνα δημοσίευσής τους, τον έλεγχο αποφάσεων διορισμού και λύσης σχέσης των Γενικών Γραμματέων, Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών/Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και τη μέριμνα δημοσίευσής τους, την τήρηση μητρώου νομικών προσώπων και επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Επιπλέον μεριμνά στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τα οχήματα των Ο.Τ.Α., Περιφερειακών Υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως για έγκριση αγοράς, θέσης και άρσης κυκλοφορίας, μίσθωσης, αποδοχής δωρεάς, κατ’ εξαίρεση οδήγησης, υπερκατανάλωσης καυσίμων. Τήρηση μητρώου των ανωτέρω οχημάτων.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com