12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών παρεχόμενων υπηρεσιών σχεδίασε και δημοσιεύει 3 νέες Γεωπύλες με θέματα που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Γεωπύλες

Στόχοι

Βασικός στόχος της ανάπτυξης των Διαδικτυακών Χαρτών αποτελεί η ενιαία χωρική απεικόνιση των δεδομένων που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων Αττικής μέσα από ένα λειτουργικό χαρτογραφικό περιβάλλον. Επίσης μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων και εφαρμογών δίνεται η δυνατότητα προηγμένης αναζήτησης – απεικόνισης επιλεγμένων γεωχωρικών αρχείων (σημείων).

Δεδομένα

Οι κατηγορίες των δεδομένων που παρουσιάζονται στους σχετικούς χάρτες είναι οι εξής:

 1. Πρωτογενή Δεδομένα (δημιουργούνται από Βάσεις Δεδομένων που τηρούνται στην Διεύθυνση Υδάτων Αττικής)
 2. Δευτερογενή Δεδομένα, όπως προήλθαν μετά από χωρική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων άλλων υπηρεσιών.
 3. Δεδομένα άλλων υπηρεσιών (Παραδοτέα της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, Πηγή ΥΠΕΝ).

Τα πρωτογενή δεδομένα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας στο data.gov.gr και εμπλουτίζονται διαρκώς με νέα στοιχεία.

Οφέλη

Τα οφέλη από την λειτουργία των Γεωπυλών είναι πολλαπλά και συνοψίζονται ως εξής Διαφάνεια, Ταχύτητα, Αξιοπιστία  στην διάχυση της πληροφορίας,

Οι κατηγορίες των ωφελουμένων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 1. Δημόσιοι Φορείς (εξειδίκευση εργαζομένων σε σύγχρονες και αποδοτικές εφαρμογές, επιτάχυνση διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων και ελέγχων δημοσίων φορέων)
 2. Μελετητές – Ερευνητές (άμεση πρόσβαση σε έγκυρα δεδομένα μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον εφαρμογής GIS, στο πλαίσιο σύνταξης επιστημονικών μελετών).
 3. Ευρύ κοινό (εύκολη προσβασιμότητα στην ανοιχτή πληροφορία πχ αναζήτηση αποτελεσμάτων Ακτών Κολύμβησης Αττικής σε ένα λειτουργικό και εύχρηστο χαρτογραφικό περιβάλλον).

Τεχνική περιγραφή

Οι Γεωπύλες της Δνσης Υδάτων Αττικής δημιουργήθηκαν μέσω του Arc Gis Online όπου αποτελεί μια cloud Gis Based εφαρμογή. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:

 1. Web map (Δημιουργία αρχικών χαρτών μέσω upload δεδομένων, παραμετροποίηση γεωχωρικών αρχείων)
 2. Web map application (Σχεδιασμός χαρτών και ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών).

Οι διαδικτυακοί Χάρτες λειτουργούν από οποιονδήποτε browser με μεγάλη ταχύτητα απόκρισης και από οποιαδήποτε συσκευή (pc, κινητό, tablet). Όσον αφορά τις φορητές συσκευές είναι συμβατοί με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Android, IOS)

Φορέας Υλοποίησης

Οι φάσεις του σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των Γεωπυλών αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας της Δνσης Υδάτων Αττικής.

Όροι Χρήσης

Η χρήση των Γεωπυλών μπορεί να γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, ήτοι μη παραβιάζοντας το εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Οι χάρτες περιέχουν παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους (συνδέσμους) τρίτων, μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών. Η Διεύθυνση Υδάτων Αττικής δεν φέρει καμία ευθύνη από την πρόσβαση και λειτουργία αυτών, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, η δε παραπομπή σε αυτούς δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων ή αποδοχή του περιεχομένου τους.

Η Διεύθυνση Υδάτων Αττικής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες των Γεωπυλών, τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τους όρους χρήσης αυτών οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η χρήση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της παρούσας Γεωπύλης διέπεται από τους όρους της Άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Μελλοντικές Δράσεις

Οι μελλοντικές Δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται από την υπηρεσία μας συνοψίζονται ως εξής:

 1. Εμπλουτισμός με νέα δεδομένα
 2. Δημιουργία νέων εφαρμογών (web apps)
 3. Ανάπτυξη Crowdsourcing χαρτών (εργαλείο λήψης αποφάσεων και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Δημοσίου και συμμετεχόντων)
 4. Συλλογή Δεδομένων πεδίου (Arc Gis Collector).

Στατιστικά Διαγράμματα

Δημιουργήθηκαν 3 νέα χαρτογραφικά portal εμφάνισης διαγραμμάτων-στατιστικών στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με επιλεγμένα  δεδομένα που προέρχονται τόσο από τα στοιχεία των Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης Αττικής όσο και από στοιχεία Υδροληψιών αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας. Σχετικά links:

 1. Dashboard Ακτών  Κολύμβησης Αττικής
 2. Dashboard Αδειοδοτημένων Υδροληψιών
 3. Dashboard Δηλωμένων Υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψιών (υποβολή στους αρμόδιους  Δήμους)

Σχετικοί οδηγοί

Στο πλαίσιο τεκμηρίωσης της λειτουργίας των Γεωπυλών δημιουργήθηκαν τα κάτωθι χρήσιμα έγγραφα τα οποία βοηθούν στην κατανόηση τόσο των εφαρμογών όσο και των δεδομένων που αναρτώνται.

 1. Οδηγός Εφαρμογής
 2. Οδηγός Δεδομένων – Υπηρεσιών
 3. Οδηγός Χάρτη Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Επικοινωνία – Υπεύθυνος έργου

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας
 • Χειλάς Νίκος – Προϊστάμενος Τμήματος
 • Γεωλόγος Msc Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com