21.11.2023 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ”ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ”ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ” ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ 15.11.2023 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 08.11.2023 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος του δημόσιου ανενεργού λατομείου (πρώην λατομείο Τριάς) 06.11.2023 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 82317/13-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΓΟΥΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ» 06.11.2023 - Χορήγηση Αιγίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην εκδήλωση ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού 03.11.2023 - Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Οκτώβριος 2023)
28 Απριλίου 2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.451,20€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 22 Νοεμβρίου 2022 Διακήρυξη δεύτερου (2ου) Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την εκποίηση και απομάκρυνση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας στη θέση «Στενό Αγίου Γεωργίου» Δήμου Σαλαμίνας, ΠΕ Νήσων Περιφέρειας Αττικής 8 Νοεμβρίου 2022 Διακήρυξη πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την εκποίηση και απομάκρυνση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας στη θέση «Στενό Αγίου Γεωργίου» Δήμου Σαλαμίνας, ΠΕ Νήσων Περιφέρειας Αττικής 20 Ιουνίου 2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.451,20€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 18 Μαΐου 2022 Παροχή διευκρίνισης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός Διακήρυξης: 1/2022) 5 Μαΐου 2022 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 339.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (226.000,00€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για 24 μήνες + 113.000,00€ δικαίωμα παράτασης για 12 επιπλέον μήνες) 8 Οκτωβρίου 2021 Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
1 2 3 4 29