12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
20 Μαΐου 2024
Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας , Χριστόφορος Μπουτσικάκης επισκέφθηκε την Δευτέρα 13 Μαΐου την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Α. , Γρηγόρη Επαμ. Ζαφειρόπουλο.

Ο Γραμματέας της Α.Δ.Α. ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Ν.Δ. για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , για θέματα σχετικά με το προσωπικό , τις υποδομές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Α.Δ.Α.

Παράλληλα έγινε παρουσίαση των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Α.Δ.Α. σχετικά με την αύξηση του προσωπικού, την εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών, την προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών, τις δράσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας της Α.Δ.Α. που ήδη έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα  στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών και του στελεχιακού δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων και αιτημάτων που κατατίθενται στην Α.Δ.Α.

Επίσης τον ενημέρωσε για την συγκρότηση επιτροπών για την κωδικοποίηση των θεμάτων και προβλημάτων σε θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης και τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.  A’ και Β´ βαθμού κλπ θεμάτων στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων εποπτείας  της Α.Δ.Α. καθώς επίσης και για  την πραγματοποίηση συναντήσεων ενημέρωσης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, παροχής  οδηγιών για την συνεργασία και τον συντονισμό με τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. σχετικά π.χ. με τις Μ.Π.Ε. και την οριοθέτηση ρεμάτων , την διαχείριση κληροδοτημάτων κλπ θεμάτων και την έκδοση και των σχετικών εγκυκλίων .

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Ν.Δ. ευχαρίστησε τον Γραμματέα της Α.Δ.Α. για την ενημέρωση και  του εξέφρασε  την πρόθεση του να συνδράμει τις προσπάθειες της Α.Δ.Α.

Από την πλευρά του ο Γραμματέας της Α.Δ.Α. ευχαρίστησε τον Αναπληρωτή Γραμματέα για την επίσκεψη , το ενδιαφέρον και την θετική πρόθεση υποστήριξης των προσπαθειών της Α.Δ.Α.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com