12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
20 Μαΐου 2024
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το ΤΕΕ προέβησαν την Τρίτη 23/04  στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του νόμου 3852/2010), με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προς ανάδειξη μελετητή/τριας αναδόχου, προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη κατεδάφισης αυθαίρετων τμημάτων του κτιρίου επί της οδού Φαλήρου 5 στον Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Α.Π., μέχρι την υπογραφή της τελικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης ήταν αναγκαία, καθόσον πρόκειται για «Ειδικό Έργο» εξαιτίας του ότι η εν λόγω κατεδάφιση πρόκειται να υλοποιηθεί  σε τμήμα κτηρίου μεγάλου ύψους, στο κέντρο  της πόλης, γεγονός που  απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση, την οποία δε διαθέτει πλήρως η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. και «υψίστης προτεραιότητας», εξαιτίας της μεγάλης εγγύτητας του ακινήτου (επί της οδού Φαλήρου 5 στον Δ. Αθηναίων), στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς. Η υλοποίηση μιας τέτοιας κατεδάφισης (μερικής σε υπάρχον κτίριο) ουδέποτε έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα αυτό εξαιρετικά δυσχερές τόσο ως προς το σκέλος του προγραμματισμού της κατεδάφισης αυτής καθαυτής, όσο και ως προς το σκέλος της υλοποίησής της, σε συνάρτηση με την χωροθέτηση του υπό κατεδάφιση ακινήτου εντός του οικιστικού ιστού.

Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Α. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης : «Η υπογραφή της προγραμματικής με το ΤΕΕ αποτελεί σημαντική στιγμή για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλουμε για την επιχειρησιακή ισχυροποίηση των υπηρεσιών μας και την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων μας ειδικά σε περιπτώσεις όπως της υπόθεσης του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της εταιρείας COCOMAT σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο της πρωτεύουσας .

Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία των έμπειρων στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με τους εκπροσώπους του ΤΕΕ , οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και χρήσιμη εμπειρία, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερου τεχνικού project, και αποτελεί πρόκληση και για την Α.Δ.Α. η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.. Πρόκληση την οποία έχουμε ήδη αποδεχτεί και θα ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα έχοντας πολύτιμο συμπαραστάτη και συνεργάτη το ΤΕΕ, με το οποίο θα διευρυνθεί η συνεργασία μας και σε άλλους τομείς δραστηριοποίησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com