12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως:

 1. Για την Έγκριση Μέτρων Ρύθμισης (προσωρινών ή μόνιμων) που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 / Α / 23-03-1999) (ΚΟΚ) όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 48, παραγ. 9 του Ν. 4313 / 2014 (ΦΕΚ 261 / Α / 17-12-2014) και τροποποιήθηκε με το Άρθ. 60 του Ν.5003 / 2022 (ΦΕΚ – 230 / Α / 14-12-2022). Τα μέτρα ρύθμισης μπορεί ενδεικτικά να είναι:
  • Καθορισμός μονόδρομων.
  • Καθορισμός ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
  • Προτεραιότητα οδών.
  • Αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης.
  • Προσδιορισμός και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
  • Καθορισμός χώρων στάθμευσης.
  • Επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης.
 2.  Για τη θεώρηση μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
 3. Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2971/2001

Τμήμα Φυσικών Πόρων

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης. Επίσης, η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος. Συγκεκριμένα:

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η μίσθωση λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών (αδρανών, βιομηχανικών, μαρμάρων κ.ά.) σε δημόσιες εκτάσεις αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. Επιπλέον, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τη διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων ορυκτών ή υλικών εν γένει σε δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις.

ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκδίδει άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ήτοι από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου και από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Αττικής

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Αττικής της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου  (Εργαστήριο) είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Συγκεκριμένα:

 • Εξυπηρετεί τις επιβλέπουσες Υπηρεσίες στο έργο της διασφάλισης της ποιότητας των δημοσίων έργων.
 • Ελέγχει την καταλληλότητα των υλικών στις κάθε είδους κατασκευές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύονται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Παρέχει βοήθεια στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.
 • Εξυπηρετεί πολίτες που αναζητούν αξιόπιστο έλεγχο των υλικών που εντάσσονται σε ιδιωτικά έργα.

Το Εργαστήριο, προκειμένου να εκτελέσει δοκιμές (επί τόπου του έργου ή στις εγκαταστάσεις του) καθώς και δειγματοληψίες (όπου εφαρμόζεται):

 • είτε δέχεται αιτήσεις
 • είτε είναι αποδέκτης εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες και φορείς, όπου περιγράφονται οι αιτούμενες δοκιμές/δειγματοληψίες.

Για την εκτέλεση των δοκιμών απαιτείται η πληρωμή παραβόλου με τις τιμές να καθορίζονται από την με αριθ. Δ14/48529 Απόφαση έγκρισης τιμολογίου εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών του ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 72Β).Τις πληροφορίες για το κόστος των δοκιμών μπορείτε να τις δείτε και μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του ιστότοπου www.gsis.gr

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com