Το Τμήμα Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη διαχείριση αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης. Επίσης, η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος. Συγκεκριμένα:

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η μίσθωση λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών (αδρανών, βιομηχανικών, μαρμάρων κ.ά.) σε δημόσιες εκτάσεις αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. Επιπλέον, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τη διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων ορυκτών ή υλικών εν γένει σε δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις.

ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκδίδει άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ήτοι από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου και από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com