Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημόσιων Έργων

Το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Αττικής της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου  (Εργαστήριο) είναι αρμόδιο ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Συγκεκριμένα:

  • Εξυπηρετεί τις επιβλέπουσες Υπηρεσίες στο έργο της διασφάλισης της ποιότητας των δημοσίων έργων.
  • Ελέγχει την καταλληλότητα των υλικών στις κάθε είδους κατασκευές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύονται στην κείμενη νομοθεσία.
  • Παρέχει βοήθεια στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.
  • Εξυπηρετεί πολίτες που αναζητούν αξιόπιστο έλεγχο των υλικών που εντάσσονται σε ιδιωτικά έργα.

Το Εργαστήριο, προκειμένου να εκτελέσει δοκιμές (επί τόπου του έργου ή στις εγκαταστάσεις του) καθώς και δειγματοληψίες (όπου εφαρμόζεται):

  • είτε δέχεται αιτήσεις
  • είτε είναι αποδέκτης εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες και φορείς, όπου περιγράφονται οι αιτούμενες δοκιμές/δειγματοληψίες.

Για την εκτέλεση των δοκιμών απαιτείται η πληρωμή παραβόλου με τις τιμές να καθορίζονται από την με αριθ. Δ14/48529 Απόφαση έγκρισης τιμολογίου εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών του ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 72Β).Τις πληροφορίες για το κόστος των δοκιμών μπορείτε να τις δείτε και μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του ιστότοπου www.gsis.gr

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com