21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως:

 1. Για την Έγκριση Μέτρων Ρύθμισης (προσωρινών ή μόνιμων) που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 / Α / 23-03-1999) (ΚΟΚ) όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 48, παραγ. 9 του Ν. 4313 / 2014 (ΦΕΚ 261 / Α / 17-12-2014) και τροποποιήθηκε με το Άρθ. 60 του Ν.5003 / 2022 (ΦΕΚ – 230 / Α / 14-12-2022). Τα μέτρα ρύθμισης μπορεί ενδεικτικά να είναι:
  • Καθορισμός μονόδρομων.
  • Καθορισμός ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
  • Προτεραιότητα οδών.
  • Αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης.
  • Προσδιορισμός και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
  • Καθορισμός χώρων στάθμευσης.
  • Επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης.
 2.  Για τη θεώρηση μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
 3. Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2971/2001
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com