Φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, έχουμε την αρμοδιότητα ενεργειών για την εκτέλεση κατεδαφίσεων τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών μετά από σύνταξη έκθεσης αυτοψίας / απόφασης κατεδάφισης / πρωτοκόλλου κατεδάφισης από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. / Διεύθυνση Δασών / Κτηματική Υπηρεσία αντίστοιχα. Επιμελούμαστε την έγκαιρη εξέταση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού (πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής για επιχειρηματικά πάρκα, έκδοση διαπιστωτικής πράξης για οριστική άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμό όρων δόμησης για αθλητικές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές, καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σε αποκεκλεισμένα οικόπεδα εντός σχεδίου, κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς προ 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων) και αιτημάτων παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις σε εκτός σχεδίου περιοχές. Μεσολαβούμε για την επίλυση αμφισβήτησης επί θεμάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας, μετά την διαβίβαση ερωτημάτων από αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Προβαίνουμε σε καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων και εξετάζουμε ενστάσεις πολιτών κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών των Υ.ΔΟΜ.

Ελέγχουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ελέγχουμε αιτήματα για χορήγηση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ, συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και ενεργούμε για την αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, εξετάζουμε αιτήματα έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων κατηγορίας Α2. Τέλος προβαίνουμε σε καταγραφή, επιβολή κυρώσεων (προστίμων) και καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com