21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδια σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι η διεκπεραίωση θεμάτων (α) παρακολούθησης και προστασίας ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (β) παραχώρησης χρήσης θαλάσσιας και λιµναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής μορφής και διαδικασίας χορήγησης έγκρισης ίδρυσης σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, καθώς και χορήγησης άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς και (γ) παρακολούθησης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (2007-2013 και 2014-2020).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com