12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
30 Μαΐου 2023
Συναντήσεις του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τους Προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Βερβεσσό Δημήτρη και Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Κλάπα Ηλία

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα δύο ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις με τον Προέδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας , Κο Δημήτρη Βερβεσσό, στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Ασύλου και Μετανάστευσης Κα Χρυσούλα Μαρινάκη και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Κο Ηλία Κλάπα.

Στις συναντήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τις οποίες συναλλάσσονται οι δικηγόροι όπως:

  • οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
  • τα τμήματα εποπτείας των Ο.Τ.Α. για τις προσφυγές κατά αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων τους,
  • οι επιτροπές του άρθρου 152,
  • η Δ/νση Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών,
  • η Σφραγίδα της Χάγης κλπ.

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού ευχαρίστησε  για την άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του για συνάντηση, ζήτησε από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά τους ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αλλά και για τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες και ενέργειες για την μείωση της γραφειοκρατίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και ενίσχυσης του προσωπικού.

Τέλος τους ζήτησε να ορίσουν εκπροσώπους τους στην υπό σύσταση διαρκή επιτροπή καταγραφής,  κωδικοποίησης και επίλυσης προβλημάτων που διαπιστώνονται στην λειτουργία των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών. Επιπλέον η επιτροπή θα διατυπώνει προτάσεις επίλυσης λειτουργικών και διαδικαστικών προβλημάτων καθώς επίσης και προτάσεις για αντίστοιχες τυχόν αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή και διευκρινιστικών εγκυκλίων.

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επεσήμανε την σημασία που αποδίδει στην συνεργασία μεταξύ των δικηγόρων – μελών των Δικηγορικών Συλλόγων και των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού και την βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία παρόλη την υποστελέχωση των υπηρεσιών της, εντούτοις διαθέτει έμπειρο και ικανό στελεχιακό δυναμικό!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com