21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών έχει πολλές αρμοδιότητες , όπως Οδηγίες προς τις  Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), έκδοση αποφάσεων για Ατομικές Διοικητικές Πράξεις και Παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου, Έκδοση απόφασης οριστικού χαρακτηρισμού κτηρίων ως επικινδύνων ή μη, Έκδοση Αποφάσεων για Πολεοδομικό Σχεδιασμό ( κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς, οριοθέτηση ρεμάτων)και ως κύρια αρμοδιότητα την Έκδοση Αποφάσεων Εκτέλεσης Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, μετά τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ή πρωτοκόλλων κατεδάφισης που εκδίδονται από τις οικείες Κτηματικές Υπηρεσίες ή αποφάσεων κατεδάφισης των οικείων Δασαρχείων. Για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων αυτών, μετά από έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ή τον Κρατικό προϋπολογισμό , διενεργούνται δημόσιοι διαγωνισμοί (περίπου 2 κατ΄έτος) για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου , πλην μεμονωμένων περιπτώσεων που οι οικείοι Δήμοι ή ιδιώτες προσφέρουν συνεργεία για κατεδαφίσεις , αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους με δικά τους έξοδα.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com