12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά προτεραιότητα κατεδαφίζει αυθαίρετα σε δάση – δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, εθνικά πάρκα, αιγιαλό- παραλία , ρέματα και αρχαιολογικούς χώρους.

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  έχει ως κύρια αρμοδιότητα την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, την Απορρύπανση/ Αποκατάσταση Χώρων και την Απομάκρυνση Αποβλήτων , αλλά και τον Έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα, αφαίρεση) στις υπαίθριες παράνομες διαφημίσεις και επιγραφές κατά μήκος σιδηροδρομικού δικτύου, αυτοκινητοδρόμων, εθνικών οδών, οδών ταχείας κυκλοφορίας, και σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών έχει πολλές αρμοδιότητες , όπως Οδηγίες προς τις  Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), έκδοση αποφάσεων για Ατομικές Διοικητικές Πράξεις και Παρεκκλίσεις εκτός σχεδίου, Έκδοση απόφασης οριστικού χαρακτηρισμού κτηρίων ως επικινδύνων ή μη, Έκδοση Αποφάσεων για Πολεοδομικό Σχεδιασμό ( κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς, οριοθέτηση ρεμάτων)και ως κύρια αρμοδιότητα την Έκδοση Αποφάσεων Εκτέλεσης Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, μετά τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ή πρωτοκόλλων κατεδάφισης που εκδίδονται από τις οικείες Κτηματικές Υπηρεσίες ή αποφάσεων κατεδάφισης των οικείων Δασαρχείων. Για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων αυτών, μετά από έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ή τον Κρατικό προϋπολογισμό , διενεργούνται δημόσιοι διαγωνισμοί (περίπου 2 κατ΄έτος) για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου , πλην μεμονωμένων περιπτώσεων που οι οικείοι Δήμοι ή ιδιώτες προσφέρουν συνεργεία για κατεδαφίσεις , αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους με δικά τους έξοδα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά προτεραιότητα κατεδαφίζει αυθαίρετα σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, εθνικά πάρκα, αιγιαλό- παραλία , ρέματα και αρχαιολογικούς χώρους.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com