21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού έχει ως κύρια αρμοδιότητα την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, την Απορρύπανση/ Αποκατάσταση Χώρων και την Απομάκρυνση Αποβλήτων , αλλά και τον Έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα, αφαίρεση) στις υπαίθριες παράνομες διαφημίσεις και επιγραφές κατά μήκος σιδηροδρομικού δικτύου, αυτοκινητοδρόμων, εθνικών οδών, οδών ταχείας κυκλοφορίας, και σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Κατηγορίες αρμοδιοτήτων Αρμοδιότητα Νομοθεσία Παρατηρήσεις
Αρμοδιότητες περιβαλλοντικής πολιτικής και αδειοδοτήσεων Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και την προστασία του περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 ν.4014/2011, άρθρο 4 και άρθρα 5, 6, 7 και 9
Έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (νυν Συντονιστή Α.Δ.) ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225 Β΄/ 05.09.2006)
Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων και μη αποβλήτων Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006) σε συνδυασμό με το ν.3852/2010
Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων μπαταριών (αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών) στα όρια της Περιφέρειας Αττικής ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β΄/ 11.10.2010)
Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β΄/ 08.05.2012)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρους ρυπασμένους από επικίνδυνα απόβλητα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006) άρθρο 12, όπως ισχύει, Ν.4412/2016
Έκδοση αποφάσεων αποκατάστασης χώρων ή εγκαταστάσεων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) και κυρώσεις για τις υπαίθριες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες – επιγραφές Έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες καθορίζονται οι εργασίες και τα έργα εξυγίανσης ή/και αποκατάστασης χώρων ή εγκαταστάσεων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006), άρθρο 12, σε συνδυασμό με το ν.3852/2010
Εκτέλεση των εργασιών εξυγίανσης ή/ και αποκατάστασης χώρων ή εγκαταστάσεων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα σε περίπτωση που ο κάτοχος ή ο παραγωγός των αποβλήτων είναι άγνωστος (η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιείται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό , με τις οποίες συνάπτει σύμβαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά τις αναγκαίες διαδικασίες όπως η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η διενέργεια διαγωνισμών για την επιλογή εταιρείας από την υπηρεσία) ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006), άρθρο 12, σε συνδυασμό με το ν.3852/2010
Έκδοση αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (νυν Συντονιστή Α.Δ.), με τις οποίες εγκρίνεται ο τερματισμός των εργασιών εξυγίανσης ή/και αποκατάστασης και η οριστική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ή χώρων αξιοποίησης ή και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων ,καθώς και η έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας αυτών ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006), άρθρο 9, σε συνδυασμό με το ν.3852/2010
Έκδοση αδειών αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/ 22.12.2003) σε συνδυασμό με το ν.3852/2010
Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα, αφαίρεση) στις υπαίθριες παράνομες διαφημίσεις και επιγραφές σε περιοχές αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (νυν Συντονιστή Α.Δ.) , δηλαδή κατά μήκος εθνικών οδών, σιδηροδρομικού δικτύου, αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας, χώρων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων άρθρο 11 του ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.),
άρθρο 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3212/2003, άρθρο18 (παρ. 13 και 14) του ν.4071/2012 σε συνδυασμό με το ν.3852/2010
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αφαίρεση-αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» ν.4412/2016
Ελεγκτικές Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε έργα και δραστηριότητες για τον έλεγχο της τήρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε: α) προληπτικές που διενεργούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης β) τακτικές που διενεργούνται μετά την αδειοδότηση σε προσδιορισμένο χρόνο βάσει του σχεδιασμού των επιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου είτε κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας γ) έκτακτες ν.4014/2011, άρθρο 20, §3 Η αρμοδιότητα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων διαχέεται σε διάφορες υπηρεσίες και αποδόθηκε και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το ν.4014/2011. Ωστόσο οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως (απαιτείται έκδοση υπουργικών αποφάσεων, σχεδίων και προγραμμάτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων) και ουσιαστικά η αρμοδιότητα δεν έχει ακόμη ασκηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Συλλογικά όργανα Συγκρότηση Συμβουλίων και Επιτροπών για περιβαλλοντικά θέματα, Ήτοι «Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών» (ΠΕΑΠΖ) και Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Π.Δ. 148/2009 σε συνδυασμό με το ν.3852/2010, ν.4014/2011
Εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών, έκδοση αποφάσεων για παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχή Εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτηριοδομικού κανονισμού, στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). -ν.2503/1997, άρθρο 6 §6 -ν.3852/2010, άρθρο 280 §II.13
Απόφαση έγκρισης κατά παρέκκλιση ανέγερσης εκπαιδευτηρίων, οικοτροφίων, ασύλων και λοιπών ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων και κλινικών, γεωργοκτηνοτροφικών και συναφών εγκαταστάσεων, κτηρίων κοινής ωφέλειας, αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων ,σε εκτός σχεδίου περιοχή. -π. δ. 06/17.10.1978 (538Δ), -ν.2503/1997, εγκ. 6/11
Απόφαση καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης, για αθλητικές εγκαταστάσεις ήσσονος σημασίας εκτός σχεδίου. -π. δ. 06/17.10.1978 (538Δ), άρθρο 6 -ν.2503/1997, άρθρο 6 §6 -εγκ. 6/11
Η έκδοση αποφάσεων καθορισμού ελάχιστης απόστασης κτηρίων από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους, για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. -π. δ. 209/1998, άρθρο 2 §2.ε, §2.στ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Απόφαση παρέκκλισης του συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης εμπορικών αποθηκών και επέκτασης υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου. -π. δ. 24/31.05.1985 (270Δ), άρθρο 9 -ν.2503/1997, άρθρο 6 §6 -εγκ. 6/11
Απόφαση οικοδόμησης οικοπέδου, που δεν έχει πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό και δεν δύναται να αποκτήσει, εφόσον η έλλειψη του προσώπου επήλθε πριν από την ισχύ του ν.651/77, χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος. -ν.4067/2012, άρθρο 7 §9.β (ν.4258/2014 άρθρο 20 §10)
Οικοδομικές άδειες κτηριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών που ανεγέρθηκαν ή τοποθετήθηκαν μέχρι 31.12.2004 στις περιοχές των καταλυμάτων των παιδικών εξοχών δημόσιων φορέων. -ν.3467/2006, άρθρο 19 §1
Εισήγηση στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για αλλαγή χρήσης κτηρίου για τη στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά από άγονους διαγωνισμούς μίσθωσης -ν.3130/03, άρθρο 27
Έκδοση αποφάσεων για
πολεοδομικό σχεδιασμό
Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων για προγράμματα μελετών Γ.Π.Σ. και πολεοδομικών μελετών (εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης Γ.Π.Σ.). -ν.2503/1997, άρθρο 6 §6 -ν.3852/2010, άρθρο 280 §II.14
Η έγκριση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής, αναστολή οικ. εργασιών κλπ -ν.4447/2016, άρθρο 10 §3.γ και 8 -π. δ. 90/2018, άρθρο 7
Η έγκριση πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής σε περιοχές
Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.).
-ν.2545/1997, άρθρο 7 §2 -ν.3982/2011, άρθρο 52 -ν.3852/2010, άρθρο 280 §II.15
Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 του ν.1337/1983, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις εκτέλεσης επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων (ΟΕΚ κλπ) και καθορισμού χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφελείας και εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλου σχεδίου χρήσεων γης. -ν.2831/2000, άρθρο 29 §2.δ, όπως τροπ/κε με το άρθρο 10 του ν.3044/2002
Ο καθορισμός της οριακής οδού των ρυμοτομικών σχεδίων, που έχουν εγκριθεί μέχρι 13.03.1983, εφόσον δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό (χρειάζεται π. δ.). -ν.4067/2012, άρθρο 8 §1.γ
Καθορισμός και επικύρωση οριογραμμών υδατορέματος, -ν.4258/2014, άρθρο 3 §2.1.α
Διαπιστωτική πράξη για οριστική άρση απαλλοτρίωσης, μετά την άπρακτη
παρέλευση 3μήνου από απόφαση Δ.Σ. δήμου για επανεπιβολή
απαλλοτρίωσης, χωρίς έκδοση περιφερειάρχη ή 2μήνου μετά την απόφαση
περιφερειάρχη , χωρίς αποζημίωση από το δήμο
Άρθρο 89 ν.4759/2020
Η έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης εκτάσεων προς παραχώρηση. -ν.1512/1985, άρθρο 3 -εγκ. 6/11
Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους -ν.4951/2022, άρθρο 172
Αποστολή για δημοσίευση διαγραμμάτων που συνόδευαν αποφάσεις υπουργού, νομάρχη, δημοτικού συμβουλίου και δεν είχαν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ μετά την Γ4δ/15883/1988 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και κανονιστικών πράξεων Νομάρχη οριοθέτησης οικισμών -ν.3756/2009 άρθρο 36 (ν.1975/1991 άρθρο 41) -ν.4280/2014, άρθρο 31
Ο προσδιορισμός της γραμμής δόμησης σε παραλιακούς οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. -ν.2971/2001, άρθρο 7 §5
Κύρωση δικτύων κοινοχρήστων χώρων οικισμών -ν.3937/2011, άρθρο 35
Αναγνώριση οδών κύριων ή μοναδικών Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών και ως προϋφιστάμενων του 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχές. -π. δ. 24/31.05.1985 (270Δ), άρθρο 1 §2.β.δδ -ν.δ. 17.07/16.08.1923 άρθρο 20 (εγκ. 6/11)
Έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και οριστικού χαρακτηρισμού κτηρίων ως επικίνδυνων ή μη Έκδοση απόφασης οριστικού χαρακτηρισμού κτηρίων ως επικινδύνων ή μη, μετά από την εισήγηση τριμελούς επιτροπής της Α.Δ.Α. . -π. δ. 13/22.04.1929, άρθρο 5, §3, §4 -ν.4164/13, άρθρο 16 §6
Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση και αποπεράτωση για κοινωνικούς λόγους, μικρών παραβάσεων κλπ (α.ν.410/1968, ν.1337/1983, άρθρο 16 §3, ν.1512/1985, άρθρο 8 §8, ν.1512/1985, άρθρο 9 §8, αποφ. 7587/04 άρθρο 2 §1.Β). -εγκ. 6/11 -εγκ. 14/11
Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή
κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π. δ. 267/98 (ΦΕΚ 195Α/98) και
της σχετικής νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
-ν.2503/1997, άρθρο 6 §6
-π. δ. 267/1998, άρθρο 6
-ν.3852/2010, άρθρο 280
§II.45
Εκτελούνται σε μεταβατικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του ν.4495/17 και μέχρι την ίδρυση των νέων δομών (Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος)
Η εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης, που αφορούν σε αυθαίρετα κτίσματα της του άρθρου 2 §2 του ν.4178/13 (αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσια κτήματα, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλό και παραλία, ρέματα κλπ). -ν.2971/2001, άρθρο 27 §1-6 -ν.4178/2013 άρθρο 38 §9
Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου για εκτέλεση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών. ν.4412/2016
Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών επί πολεοδομικών θεμάτων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄- Β΄και Σ.Α. στις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες, Τριμελείς Επιτροπές Επικινδύνων (μία ανά Περιφερειακή Ενότητα) , Επταμελή Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (ΕΕΠΕΤ) -ν.4030/2011, άρθρο 30-34 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει -ν.4030/2011, άρθρα 20-25, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει -άρθρο 7 παρ. 2 του από 13/22.04.1929 π.δ/τος, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1.α του άρθρου 42 του ν.4030/11 Άρθρο 23 του ν.4787/2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com