12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

1Αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της έδρας της επιχείρησης, (κατά την παραλαβή του φακέλου, εκτυπώνεται από την υπηρεσία μας αίτηση μετάκλησης, όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα, η οποία παραμένει στο φάκελο).
2Έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις κατώτατες μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ( ήτοι 780,00€ μηνιαίως), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις (3 αντίτυπα). Στη σύμβαση να αναγράφονται διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail του εργοδότη και του εργαζόμενου. Η σύμβαση να είναι υπογεγραμμένη από τον εργοδότη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη από τον εργοδότη μέσω του gov.gr.
3Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή υπογεγραμμένη μέσω του gov.gr, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης: α) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (Α’ 212), β) ότι η σύμβαση εργασίας που υποβάλει πληροί τις υποχρεώσεις του εργοδότη, όπως αυτές απορρέουν, τόσο από τις κείμενες ρυθμίσεις περί του νομίμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, όσο και από τις τυχόν δεσμεύσεις του εργοδότη από την αντίστοιχη κλαδική ή τοπική ή επιχειρησιακή ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας και γ) ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης (ατομικής ή νομικού προσώπου) είναι συναφής με μια από τις δραστηριότητες που υπάγονται στον τουριστικό κλάδο, ήτοι: 1) τουριστικά καταλύματα ή 2) υπηρεσίες εστίασης ή 3) υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού ή 4) δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων ή 5) υπηρεσίες handling αεροδρομίου (επιλέγει τουλάχιστον μία εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων).
4Αποδεικτικό καταβολής τέλους 100 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
5Αντίγραφα της σελίδας/των σελίδων του ταξιδιωτικού εγγράφου του προς μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τα στοιχεία του εγγράφου και β) τα στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας (2 αντίγραφα).
6Στοιχεία αναφορικά με το κατάλυμα του εποχικού εργαζομένου, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4251/2014.
7Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ για έναρξη δραστηριότητας από την οποία προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητα του εργοδότη (πρωτεύων κωδικός αριθμός δραστηριότητας – ΚΑΔ) κατά την ημερομηνία έκδοσης της με αριθμό 35400/2023 ΚΥΑ είναι μια από τις δραστηριότητες της εποχικής εργασίας (τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης, υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού, δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων ή υπηρεσίες handling).
8Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα υποβάλλεται από τον εργοδότη εφόσον αυτό είναι δυνατό. Η μη προσκόμιση αυτού του δικαιολογητικού δεν συνιστά παρακωλυτικό λόγο για την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αιτούντα ότι ο εποχικός εργαζόμενος θα πρέπει να το φέρει μαζί του κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια, ώστε να το υποβάλει στις κατά περίπτωση αρμόδιες φορολογικές ή ασφαλιστικές αρχές.
9Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από δικηγόρο.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com