12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Πού καταθέτω αίτηση για άδεια διαμονής;

Η διαδικασία κατάθεσης αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής για πρώτη φορά, ανανέωσης άδειας διαμονής, καθώς και επανέκδοσης άδειας διαμονής (λόγω κλοπής, απώλειας, καταστροφής ή αλλαγής στοιχείων) γίνεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή applications.migration.gov.gr/metanasteusi

Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες, τα δικαιολογητικά και οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής

Αν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής επικοινωνείτε: e-rvsupport@migration.gov.gr

Πρέπει να δώσω Βιομετρικά

Προσέλευση για λήψη βιομετρικών μόνο κατόπιν ειδοποίησης από την Υπηρεσία (εμφανίζεται και στην πορεία φακέλου pf.emigrants.ypes.gr)

Δικαιολογητικά κατά την προσέλευση στο ορισμένο ραντεβού

 1. Πρωτότυπο διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Φωτογραφία προσώπου, τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 4×6 εκ., σε τέσσερα αντίτυπα και αποθηκευμένη σε CD.
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο 16€ (κωδικός παραβόλου 2119) μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής εκτυπωμένο.

Παρατηρήσεις

 • Αν δεν προσέλθετε στο ραντεβού θα οριστεί νέο ραντεβού από την Υπηρεσία με 2η κλήση.
 • Η λήψη βιομετρικών αφορά ΚΑΙ ανηλίκους. Δεν λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα σε παιδιά κάτω των 6 ετών, απαιτούνται όμως άλλα στάδια της διαδικασίας καθώς και η προσκόμιση των δικαιολογητικών.
 • Η παρουσία παιδιών κάτω των ημερολογιακά έξι ετών δεν είναι υποχρεωτική. Τα απαιτούμενα όμως δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ.
 • Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν γονέα που θα πρέπει να επιδείξει και το δικό του διαβατήριο.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης βιομετρικών λόγω ακρωτηριασμού απαιτείται βεβαίωση ιατρού που να πιστοποιεί τον ακρωτηριασμό.

Βιομετρικά Επενδυτών

Η Υπηρεσία ορίζει ραντεβού για την λήψη βιομετρικών δεδομένων. Στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης/μη διαμονής στη χώρα, ο επενδυτής ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με την Υπηρεσία για να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα προσέλευσης.

Πώς υποβάλλω συμπληρωματικά δικαιολογητικά;

portal.immigration.gov.gr/electronic-applications/index

(ΟΔΗΓΙΕΣ: Στην ενότητα ‘Λοιπές αιτήσεις και δηλώσεις’ επιλέγετε: ‘Μετάβαση’ και στην συνέχεια ‘ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ’)

Αν σας έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά με συστημένη αλληλογραφία, κάνετε την αποστολή στην Υπηρεσία που φαίνεται πάνω αριστερά στην ειδοποίηση.

Είδα στην πορεία φακέλου ότι είναι έτοιμη η άδεια, πώς την παραλαμβάνω;

Οι επιδόσεις αδειών διαμονής γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού στους ακόλουθους συνδέσμους

 • Για πολίτες στο portal.immigration.gov.gr
 • Για δικηγόρους στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας: portal.olomeleia.gr

Για την παραλαβή Άδειας Διαμονής προσκομίζονται τα εξής:

 1. Πρωτότυπο διαβατήριο σε ισχύ (*)
 2. Προηγούμενη Άδεια Διαμονής (αυτοτελές) εφόσον υπάρχει για επιστροφή και καταστροφή.
 3. Βεβαίωση Κατάθεσης (Πρωτότυπη Μπλε Βεβαίωση) εφόσον υπάρχει για επιστροφή και ακύρωση.
 4. Σε περίπτωση απώλειας του προηγούμενου αυτοτελούς (άδεια διαμονής σε μορφή κάρτας) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης, προσκομίζεται βεβαίωση απώλειας από την Αστυνομία στην οποία αναφέρεται ο αριθμός του απολεσθέντος εγγράφου.
 5. Εξουσιοδότηση – Πληρεξούσιο
  Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο (μόνο δικηγόροι και συγγενείς μέχρι 1ου βαθμού γονείς, τέκνα, σύζυγοι)

  • Πρωτότυπη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό αντίγραφο πληρεξουσίου τα οποία να αναφέρουν ρητά την εντολή για παραλαβή Άδειας Διαμονής
  • Αποδεικτικό ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

*Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες των Επενδυτών και των μελών της οικογένειας τους, οι Άδειες Διαμονής των οποίων δύναται να παραληφθούν με επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου καθώς και τα άτομα που έχουν χαρακτηριστεί ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ από την Υπηρεσία μας.

Παρατηρήσεις:

 1. Αν δεν πραγματοποιηθεί το ραντεβού πρέπει να δεσμευτεί/οριστεί νέο
 2. Παρακαλείστε να τηρείτε τις ώρες των ραντεβού
 3. Τα ανήλικα τέκνα δεν είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται κατά την επίδοση
 4. Οι γονείς που παραλαμβάνουν για τα ανήλικα τέκνα τους θα πρέπει να επιδείξουν και το δικό τους διαβατήριο.
 5. Για τις ειδικές κατηγορίες χρειάζονται τα απαιτούμενα έγγραφα αναλόγως της περίστασης όπως η Απόφαση Συμπαραστάτη, Κηδεμονίας κ.λ.π..
 6. Tο είδος εντύπου είναι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ και ο αριθμός άδειας είναι στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ της ηλεκτρονικής πορείας φακέλου

Για τεχνική βοήθεια: e-rvsupport@migration.gov.gr

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση που θα κάνω;

Τα δικαιολογητικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Έχει βγει η άδεια;  Έχω κάποια ειδοποίηση;

Για πληροφορίες σχετικά με την πορεία του φακέλου σας επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα pf.emigrants.ypes.gr

Έχω αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Τι πρέπει να στείλω για να ενημερωθεί η αρμόδια ΔΑΜ και να ακυρωθεί η άδειά μου;

Εφόσον έχετε ηλεκτρονική άδεια νέου τύπου (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ) θα πρέπει να αποστείλετε στην ΔΑΜ από την οποία εκδόθηκε με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς:

 • την πρωτότυπη ηλεκτρονική άδεια διαμονής νέου τύπου (αυτοτελές έγγραφο).  Σε περίπτωση κατοχής άδειας διαμονής σε βινιέττα θα πρέπει να αποσταλεί φωτοαντίγραφο αυτής.
 • φωτοαντίγραφο της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου σας
 • φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Γεννήσεως από το Δήμο στον οποίο είστε εγγεγραμμένος/η
 • αντίγραφο ταυτότητας (αν έχει εκδοθεί)

Έχω αυτοκόλλητη άδεια. Τι πρέπει να στείλω για να ενημερωθεί η αρμόδια ΔΑΜ και να ακυρωθεί η άδειά μου;

Στέλνω φωτοαντίγραφο της αυτοκόλλητης άδειας & αντίγραφο της εγγραφής στον Δήμο & στοιχεία διεύθυνσης. Η Υπηρεσία θα στείλει την απόφαση στο σπίτι.

Πώς αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή μου μετά την υποβολή αίτησης;

Ο πολίτης τρίτης χώρας, με την επιτυχή υποβολή της αίτησης για την ηλεκτρονική ανανέωση του τίτλου διαμονής του, λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”). Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της ανωτέρω βεβαίωσης και για όσο χρόνο αυτή ισχύει, ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαμβάνει του συνόλου των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τον τίτλο διαμονής του οποίου την ανανέωση αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η βεβαίωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος.

Έχω αλλάξει διεύθυνση κατοικίας. Τι πρέπει να στείλω για να ενημερωθεί η αρμόδια ΔΑΜ;

Εντός 2 (δύο) μηνών στέλνετε με συστημένη αλληλογραφία ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς,

 • Σε περίπτωση ενοικίασης κατοικίας: Οριστικοποιημένη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με αποδοχή τόσο από τον μισθωτή όσο και από τον εκμισθωτή
 • Σε περίπτωση διαμονής σε ιδιόκτητη κατοικία: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9) τρέχοντος έτους
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας: Οριστικοποιημένη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας του ατόμου που σας φιλοξενεί με αποδοχή τόσο από τον μισθωτή όσο και από τον εκμισθωτή ή Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9) τρέχοντος έτους του ατόμου που σας φιλοξενεί σε ιδιόκτητη κατοικία και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο αποτελεί τη μόνιμη κατοικία σας όπως λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, εκκαθαριστικό εφορίας, πάσης φύσεως έγγραφα δημόσιας αρχής.

Έχω αλλάξει προσωπική/οικογενειακή κατάσταση. Τι πρέπει να στείλω για να ενημερωθεί η αρμόδια ΔΑΜ;

Θα αποστείλετε εντός 2 (δύο) μηνών με συστημένη αλληλογραφία ΕΛΤΑ ή εταιρεία ταχυμεταφοράς την αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη (γάμου, γέννησης, θανάτου, διαζυγίου, Συμφώνου Συμβίωσης κλπ) από την οποία προκύπτει η μεταβολή.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com