12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Σχετική Νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) μέσω της οποίας καθορίζονται θέματα σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

Παρακολούθηση Ακτών κολύμβησης Αττικής

Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Για την πρόσβαση στα τρέχοντα αποτελέσματα των Ακτών Κολύμβησης Αττικής μπορείτε να επισκεφτείτε είτε τον Διαδικτυακό Χάρτη της υπηρεσίας μας (χρησιμοποιώντας τον σχετικό οδηγό εφαρμογής) είτε τον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ). Στους κάτωθι πίνακες υπάρχουν συγκεντρωτικά μηνιαία αποτελέσματα όλων των Ακτών Κολύμβησης Αττικής.

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2024

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές
Εγκεκριμένο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2023

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές
Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών & Αυτοψιών 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2022

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές
Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Αναλύσεων

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2021

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές
Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Αναλύσεων

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2020

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούνιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές
Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2019

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές, Αρχική Ακτή Μαρίκες
Ιούνιος Αρχικές, Αρχική Ακτή Μαρίκες
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές
Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2018

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2017

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

Αποτελέσματα Αναλύσεων Ακτών Κολύμβησης 2016

Μήνας Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Μάιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούνιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούλιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Αύγουστος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/77/ΕΕ

Παράμετρος μικροβιολογικού ελέγχου Ποιότητα: εξαιρετική Ποιότητα: καλή Ποιότητα: επαρκής
Κολοβακτηρίδια (Escherichia coli) /100ml 250(*) 500(*) 500(**)
Εντερόκοκκοι (Intestinal enterococci)/100ml 100(*) 200(*) 185(**)

*Το 95% των δειγμάτων, **Το 90% των δειγμάτων

Χάρτης Σημείων Παρακολούθησης Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την επίσημη γεωχωρική πύλη με τίτλο “Ακτές Κολύμβησης Αττικής”.

Βασικός στόχος της παρούσας εφαρμογής αποτελεί η χωρική απεικόνιση των δεδομένων που σχετίζονται με τις Ακτές Κολύμβησης Αττικής (σημεία δειγματοληψίας, όρια ακτών, παράκτια υδατικά συστήματα) σε ένα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης (μέσα από κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης). των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των ταυτοτήτων των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου (ΥΠΕΝ), καθιστώντας την παρούσα εφαρμογή αρκετά εύχρηστη προς το ευρύ κοινό.

Χάρτης Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε τον Χάρτη Ακτών Κολύμβησης Αττικής σε περιβάλλον google my maps.

Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης

Στόχος των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Σχετικός υπερσύνδεσμος http://www.bathingwaterprofiles.gr/

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ) προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Εγκύκλιο της Ε.Γ.Υ. με ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006». Η τρέχουσα αναθεώρηση θα ισχύει για τα έτη 2023-2024 και θα αναθεωρείται ανά 2 έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεώρηση των ακτών κολύμβησης http://www.bathingwaterprofiles.gr/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com