Γραφείο Κρατικών Οχημάτων

Οι αρμοδιότητες του ως άνω Γραφείου, είναι οι περιγραφόμενες στις διατάξεις του αρ. 92 παρ. 1 περ. δ του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22-12-2016), καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1 Α περ. 17 του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/22-10-1998) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com