12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών Οχημάτων

 Το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων, είναι αρμόδιο ιδίως:

για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, θέματα που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων αυτής.

Διαδικασία καταγραφής – αποστολής αιτημάτων αναγκών για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων (Υ.Μ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και στα πλαίσια της διαδικασίας προγραμματισμού των προμηθειών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών ομοειδών κατηγοριών αγαθών ή υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τα παρακάτω έντυπα, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Τα συμπληρωμένα έντυπα να αποστέλλονται υπογεγραμμένα από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας στο e-mail του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων: promitheies@attica.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.01 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.04 ΕΠΙΠΛΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.05 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-FAX
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.06 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.08 ΦΟΡΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com