28 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών οριστικών εκθέσεων αυτοψίας σε ρέματα της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (134.800,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24%, (CPV: 45111100-9), κατά παρέκκλιση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) και μέχρι τα όρια της περίπτωσης β’ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α’142) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (ΦΕΚ Α’149)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com