1. Αίτηση του/της εργοδότη/τριας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του/της, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.
2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του/της εργοδότη/τριας ή νόμιμου εκπροσώπου (όταν πρόκειται για εταιρεία)
4. Έγκυρη σύμβαση εργασίας (εις διπλούν) για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.
5. α) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του/της εργοδότη/τριας να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας και συγκεκριμένα εκκαθαριστικό με ακαθάριστα έσοδα 20.000 ευρώ (Κ.Υ.Α 66224/2014/22-14-2014)
ή
β) Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου μαζί με υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων με ακαθάριστα έσοδα προηγούμενης χρήσης 60000 ευρώ (Κ.Υ.Α 66224/2014/22-14-2014)
6. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας (του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση)
7. Σχετική πράξη από το κατά τόπο αρμόδιο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο.(ΚΥΑ 8480/289/26-02-2019)
8Ηλεκτρονικό παράβολο, 200 Ευρώ (κωδ.παρ.2114 ) για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει,το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com