21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
13 Φεβρουαρίου 2014
Καθιέρωση ημερών και ωρών παραλαβής αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής από τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής

Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης παραλαμβάνουν αιτήσεις και επιδίδουν άδειες διαμονής από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 9.00 π.μ. έως τις 14 .00 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή διενεργούνται οι Επιτροπές του Ν.3386/ 2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε την Αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/55013/18-12-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com