12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
24 Νοεμβρίου 2015
Ισολογισμοί οικονομικού έτους 2014 των κάτωθι κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΑΓΑΝΗ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΟΤΣΙΦΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΙΕΖΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΝΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΑΛΗ, ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΕΛΙΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com