21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
16 Μαρτίου 2020
Έκτακτα μέτρα περιορισμού ωρών εισόδου κοινού στο Γραφείο Κρατικών Οχημάτων

Σε συνέχεια της αριθ.οικ.23963/6276/13-03-2020 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεκτη εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 η Υπηρεσία μας για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 έως και 10-04-2020 θα δέχεται αιτήματα για αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων με οχήματα του Ελληνικού Δημοσίου μόνο για τροχαία ατυχήματα τα οποία έλαβαν χώρα το έτος 2015 λόγω παραγραφής τους .

Εκ της Διευθύνσεως Οικονομικού.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com