21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
26 Μαΐου 2014
Υποβληθείσες προσφορές για την εκποίηση ακινήτων της σχολάζουσας κληρονομιάς ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Κατόπιν παρέλευσης διμήνου από την ανάρτηση της αγγελίας για την εκποίηση μεριδίων ακινήτων της σχολάζουσας κληρονομιάς Νικόλαου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, γνωρίζουμε τις υποβληθείσες προσφορές:

1. Για το 50% του διαμερίσματος επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη 22 στη Δραπετσώνα, επιφανείας 53,49τμ, αντικειμενικής αξίας 12.615,75 ευρώ και τελικής εκτίμησης 7.800 ευρώ, υπεβλήθη μία προσφορά από τον Σπυρίδωνα Τριανταφυλλίδη του Κωνσταντίνου, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 6.800 ευρώ.

2. Για τα 3/96 του διαμερίσματος επί της οδού Φυλής 239, επιφανείας 52τμ, το οποίο εκτιμήθηκε για το ποσό των 530 ευρώ, υπεβλήθη μία προσφορά από τον Όθωνα Δέδε, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 350 ευρώ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com