21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
2 Φεβρουαρίου 2017
Συμμετοχή της Διεύθυνση Υδάτων σε εργαστήριο στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιου Δρόμου, στον Μαραθώνα

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2017 στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιου Δρόμου, το Συμμετοχικό Εργαστήριο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SUBSOL: Bringing coastal Subsurface Water Solutions to the market, το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Danish Board of Technology.

Tο SUBSOL είναι ένα HORIZON 2020 τριετές ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην ανάδειξη τεχνολογικών λύσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε παράκτιες ζώνες με έμφαση στα υπόγεια νερά (Subsurface Water Solutions – SWS) και εφαρμόζεται πιλοτικά στην περιοχή του Σχινιά – Μαραθώνα.

Η εν λόγω εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις και ομαδικές συζητήσεις (round tables) σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις SWS και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρουσιάστηκε η μελέτη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο «Προκλήσεις στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων στον Μαραθώνα» την οποία επιμελήθηκε ο Χειλάς Νικόλαος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνία, και η οποία περιελάμβανε :

  • Εισαγωγικά στοιχεία μελέτης (στόχοι, περιοχή, μεθοδολογία, αντικείμενο)
  • Στατιστική & γεωχωρική ανάλυση δεδομένων.
  • Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
  • Συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των υφιστάμενων αδειοδοτημένων υδροληψιών στο φαινόμενο της υφαλμύρινσης.
  • Μέτρα ορθολογικής διαχείρισης του υπόγειου υδατικού συστήματος.

Στους δύο κύκλους ομαδικής συζήτησης (round tables) με τους εμπλεκόμενους φορείς που επακολούθησε συμμετείχαν, σε καθένα από τα τέσσερα (4) τραπέζια συζήτησης. ως ομιλητές και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υδάτων οι :

  • Κόκλα Θεοδώρα : Προϊσταμένη της Διεύθυνσης.
  • Βαλασκάκη Ολυμπία-Ελευθερία: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων
  • Χειλάς Νικόλαος: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνία
  • Καρβούνης Γιώργος : Εισηγητής Τμήματος Παρακολούθησης & Προστασίας Υδατικών Πόρων.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com