12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Το Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης του 1961 στα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες τα οποία δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας, στα έγγραφα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και στα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com