21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Η Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συστάθηκε με το υπ’αριθμ. 135 ΠΔ (228/Α’/27-12-10) και στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 5ο όροφο.

Η Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υποστηρίζει τεχνικά 10 κτίρια όσον αφορά την δικτυακή τους υποδομή και περίπου 400 υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτά, σε θέματα hardware-software.

Τα πεδία δραστηριοτήτων της Δ/νσης είναι τα ακόλουθα:

  • Εξυπηρέτηση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης υπαλλήλων
  • Επισκευές Η/Υ (λογισμικού-εξοπλισμού)
  • Ανάπτυξη/Συντήρηση δικτυακού τόπου Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανανέωση περιεχομένου και επεξεργασία/ανάρτηση νέου υλικού
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών
  • Εφαρμογή, υποστήριξη και βελτίωση ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών
  • Καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δικτυακών εγκαταστάσεων
  • Ανασχεδιασμός και εγκατάσταση νέας δικτυακής αρχιτεκτονικής στις υπηρεσίες της Α.Δ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
  • Εισήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com