21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης , είναι αρμόδιο ιδίως για:

 • τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,
 • τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
 • την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 • την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και
 • τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

Παροχή οδηγιών για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών

Με τις ρυθμίσεις του ν.4337/2015 (Α’ 129/17-10-2015) τροποποιήθηκαν άρθρα του ν.4270/2014 (Α’ 129/17-10-2015) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ0 – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση που εισάγεται με τις διατάξεις αυτές συνίσταται σε σημαντική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος, η οποία ορίζει ότι από 01/01/2017 αναλαμβάνονται αποκλειστικές αρμοδιότητες και ευθύνες από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων μέσω της μεταφοράς σε αυτές των αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε.

Με το άρθρο 92 του ν.4446/2016 (Α’ 240/22-12-2016) τροποποιήθηκε το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής” (Α’ 228), προκειμένου η Οικονομική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.

Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 24 και 69Γ του ν.4270/2014, από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού (παρ. 1γ του άρθρου 92 του ν.4446/2016) και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και κωλύματα κατά τη διαδικασία ελέγχου, σας παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών:

Για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, όπως εν γένει καθορίσθηκαν με την απόφαση του Υπουργού οικονομικών αριθμ. 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ 431 Β/7-5-1998):

B1. Χωρίς διαγωνισμό μέχρι το οριζόμενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ποσό (ν.4412/2016, Άρθρο 118):

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 • Αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται για συμβάσεις είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του Π.Δ.80/2016 (άρθρο 12 του Π.Δ.80/2016)
 1. Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3) μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης.
 2. Τα δικαιολογητικά της διαπραγμάτευσης.
 3. Απόφαση ανάθεσης (Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3) αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 66 του ν.4412/2016)
 4. Δικαιολογητικά απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74.
 5. Συμφωνητικό (Σύμβαση) – Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016, αποδεικτικά ανάρτησης στη Διαύγεια όλων των πράξεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 7. Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τα 2.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αποδεικτικά ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 8. Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 9. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
  • Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.4).
 10. Για συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 Ν.4412/2016 (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5).
 11. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Α.Λ.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 12. Προκειμένου για προμήθεια πάγιων υλικών, απαιτείται αντίγραφο/βεβαίωση της καταχώρισης στο Βιβλίο/Μητρώο Παγίων της Υπηρεσίας.

Σημείωση:

Για συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.
 • Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν.2518/1997 ή άλλης σχετικής διάταξης προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

B2. Ανοικτή διαδικασία – Διαγωνισμοί άνω και κάτω των ορίων

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
  • Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.
 2. Διακήρυξη.
 3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016, αποδεικτικά ανάρτησης στη Διαύγεια.
 4. Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 5. Αντίγραφο του εγγράφου αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ., όταν απαιτείται.
 6. Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, επαρκώς αιτιολογημένες, με τις οποίες εγκρίθηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, συντμήσεις ή παρατάσεις προθεσμιών για την πραγματοποίηση της προμήθειας ή την εκτέλεση εργασιών.
 7. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Διενέργεια διαγωνισμού και υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 9. Εγγύηση συμμετοχής.
 10. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
 11. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί εγκρίσεως των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου (Άρθρο 100 Ν.4412/2016).
 12. Τυχόν προσφυγές.
 13. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των προσφυγών.
 14. Πρόσκληση στον («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. ( Ν.4412/2016,άρθρο 103).
 15. Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 16. Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την κατακύρωση του διαγωνισμού και ενσωμάτωση της απόφασης έγκρισης των προηγούμενων σταδίων. Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες.
 17. Τυχόν προσφυγές.
 18. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των προσφυγών.
 19. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
 20. Συμφωνητικό (Σύμβαση) – Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 21. Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 22. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 20825 του Ν. 4412/2016.
  • Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.4).
 23. Για συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 21926 Ν.4412/2016. (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5).
 24. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Α.Λ.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 25. Προκειμένου για προμήθεια πάγιων υλικών, απαιτείται αντίγραφο/βεβαίωση της καταχώρισης στο Βιβλίο/Μητρώο Παγίων της Υπηρεσίας.

Σημείωση:

Για συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων οικονομικών φορέων.
 • Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν.2518/1997 ή άλλης σχετικής διάταξης προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

Κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών, επιπλέον των ανωτέρω:

Συντήρηση και επισκευή μέσων μεταφοράς

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 2. Πρακτικό της Επιτροπής ανάθεσης εργασιών, επισκευής και συντήρησης οχημάτων και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και λοιπών ειδών που απαιτούνται για τη συντήρηση και επισκευή αυτών.
 3. Δελτίο ή εντολή επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος.
 4. Δελτίο Τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου, υπογεγραμμένο από το Συνεργείο και τον οδηγό.
 5. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 1. Για την παραλαβή των εργασιών επισκευής – συντήρησης:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
 • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 Ν.4412/2016 (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5).
 1. Για την προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και λοιπών ειδών οχημάτων:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
 • Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

Δημοσίευση ή ανακοινώσεις στον Τύπο

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου παραγγελίας της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας προς την εφημερίδα ή το περιοδικό για την δημοσίευση του κειμένου, το οποίο και θα επισυνάπτεται.
 3. Το Φύλλο της εφημερίδας ή του περιοδικού στο οποίο είναι καταχωρημένο το σχετικό κείμενο.
 4. Τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών της εφημερίδας ή του περιοδικού.
 5. Κατάσταση δαπάνης σε δύο αντίγραφα, θεωρημένη από το αρμόδιο όργανο, στην οποία θα αναγράφονται επωνυμία του δικαιούχου, αριθμός χιλιοστομέτρων του δημοσιευομένου κειμένου, τιμή χιλιοστομέτρου, συνολικό ποσό, κρατήσεις και καθαρό πληρωτέο (εις διπλούν).
 6. Για την παραλαβή:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
 • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

Αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 2. Αναγγελία του οδηγού πάσης φύσεως μηχανοκινήτου οχήματος του Δημοσίου στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία την εγγράφει στο βιβλίο συμβάντων και αποστέλλει αμελλητί αντίγραφο στη Διεύθυνση Εσωτερικών της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας του τόπου του ατυχήματος.
 3. Έγγραφη δήλωση του οδηγού για το ατύχημα και των συνθηκών αυτού, προς την Διεύθυνση Εσωτερικών της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας του τόπου του ατυχήματος. Προκειμένου περί οχημάτων των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης, Δημ. Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας η έγγραφη δήλωση υποβάλλεται από τους οδηγούς προς την υπηρεσία τους.(Εντός τριών ημερών από το ατύχημα).
 4. Ένορκη διοικητική εξέταση προς εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος και των προκληθεισών ζημιών.
 5. Διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη έκθεσης περί του ατυχήματος με σχεδιάγραμμα από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, όταν αυτό απαιτείται.
 6. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του ατυχήματος και το ύψος των ζημιών από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου ατυχήματος, όταν αυτό απαιτείται.
 7. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και σύνταξη Ιατρικής έκθεσης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία ή τους εντεταλμένους Ιατρούς και εν ελλείψει αυτών από τις αρμόδιες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες, όταν αυτό απαιτείται.
 8. Πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού (εφόσον το σχετικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ) στο οποίο περιέχεται το ολικό ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης και δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι αποδέχεται το ποσό αυτό εις πλήρη εξόφλησή του, εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο, αφού προηγουμένως έχει γίνει δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
 9. Εξοφλημένα πρωτότυπα τιμολόγια-αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης των ζημιών.
 • Σε περίπτωση που σύμφωνα με την Έκθεση του πραγματογνώμονα θεωρείται ασύμφορη η επισκευή του οχήματος, προσκομίζεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωση κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής.
 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (σε περίπτωση που ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης).
 3. Τίτλο ιδιοκτησίας (όταν υπάρχει σύγκρουση κρατικού οχήματος με σταθερό σημείο).
 4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.

Προμήθεια καυσίμων

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 2. Θεώρηση κανονικότητας της τιμής προμήθειας των καυσίμων (13 παρ. 6 του ν. 2503/1997) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α’) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).
 3. Διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.
 4. Εντολή προμήθειας καυσίμων.
 5. Αναλυτική μηνιαία κατάσταση ανά αυτοκίνητο από την οποία θα προκύπτουν, ο κυβισμός, ο τύπος και η φορολογική ισχύς του, το δικαιούμενο μηνιαίο όριο κατανάλωσης, το είδος και τα καύσιμα που κατανάλωσε, τα χιλιόμετρα που διήνυσε και η τυχόν υπέρβαση κατανάλωσης συνοδευόμενη από εγκριτική απόφαση έγκρισης υπερκατανάλωσης καυσίμων.
 6. Έγκριση κίνησης εκτός Νομού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες (Αρθρο 1 παρ.1 περ.Α εδ.16 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α’ 237/22.10.1998).
 7. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 8. Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών:
  1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  2. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

Παροχή υπηρεσιών Δικαστικού επιμελητή

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 2. Πίνακας επιδόσεων εγγράφων, στον οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και το είδος του εγγράφου, ο τόπος επίδοσης και τα στοιχεία του προς ον η επίδοση, η αμοιβή, σύμφωνα με την 21798/2016, ΦΕΚ 709/Β/16.3.2016 ΚΥΑ Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών και θα υπογράφεται από τον Δικαστικό Επιμελητή και θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας υπηρεσίας (εις διπλούν).
 3. Εκθέσεις επιδόσεως.
 4. Απόδειξη παραλαβής αντιγράφου / εγγράφου που θυροκολλήθηκε.
 5. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.

Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 2. Απόφαση καθιέρωσης ανώτατου ύψους για την παροχή κινητής τηλεφωνίας, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω ποσού. (Ν.4336/2015 ΦΕΚ 94 Α/14-08-2015, Άρθρο 24).
 3. Αποδεικτικό καταχώρισης από του χρήστες του Ε.Σ.Υ.Π. (Ν.3979/2011).
 4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.

Επιχορήγηση – χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό:

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:
 • Το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
 • Tο οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
 • Τα στοιχεία του δικαιούχου Νομικού Προσώπου [Επωνυμία, Τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση],
 • το πληρωτέο ποσό.
 1. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης−χρηματοδότησης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται η επιχορήγηση− χρηματοδότηση.
 2. Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατάστασης της Δ/νσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ., από την οποία να προκύπτει ότι, ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ. 27 παρ. 22 αυτού10. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης.
 3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Υπουργού Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (αρθ. 41 παρ. 3 τελ. εδάφιο Ν. 4129/2013, όπως ισχύει).

Αμοιβή κηδεμόνα για χρέη, βάρη και δαπάνες σχολάζουσας κληρονομιάς

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:
 • Το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
 • Tο οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
 • Τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 1. Απόφαση διορισμού δικηγόρου ως κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.
 2. Δήλωση του κηδεμόνα περί αποδοχής του διορισμού του.
 3. Αίτηση του κηδεμόνα – εκκαθαριστή που συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα ενεργειών και αναφορά του χρόνου απασχόλησης και των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε.
 4. Πρακτικό του Συμβουλίου Κοινοφελών Περιουσιών, το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκριση ή μη εξόφλησης βαρών – χρεών σχολάζουσας κληρονομιάς, τον καθορισμό της αμοιβής του κηδεμόνα, την αναγνώριση των δαπανών.
 5. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. περί έγκρισης αμοιβής ανάλογης του χρόνου απασχόλησης, των ενεργειών στις οποίες προέβη και του ενεργητικού της εκκαθαριζόμενης περιουσίας και απόδοσης των δαπανών στις οποίες αναγκαία προέβη για την εκτέλεση του έργου του.
 6. Λογοδοσία εκκαθαριστή – κηδεμόνα, η οποία περιλαμβάνει πλήρη έκθεση της γενόμενης εκκαθάρισης και διοίκησης της περιουσίας και τα στοιχεία αυτής.
 7. Πρωτότυπα δικαιολογητικών δαπανών, τα οποία προσκομίστηκαν για την αναγνώρισή τους.
 8. Παραστατικό δαπάνης (τιμολόγιο).
Η πληρωμή των χρεών και των βαρών της κληρονομίας και των δαπανών εκκαθάρισης γίνεται σε βάρος του ενεργητικού της, πριν από τη βεβαίωση των οικείων στοιχείων του ενεργητικού ως δημόσιου εσόδου. Αν δεν υπάρχουν ακόμα μετρητά στο ενεργητικό, η πληρωμή γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της παρ. του άρθρου 65 του ν.4182/2013. Αν τα χρέη και βάρη είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, πληρώνονται από τον εκκαθαριστή, αλλιώς η έγκριση για την πληρωμή χορηγείται από την αρμόδια αρχή ύστερα από αίτημα του εκκαθαριστή που συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία του χρέους ή των δαπανών. Για την πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο δεν απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας:

Α. Έξοδα κίνησης εντός έδρας

 1. Για την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων κίνησης εντός έδρας της παραγράφου 1 του άρθρου 6:
  • Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
  • Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» που παράγεται από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α.*
  • Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε τρία (3) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η ημερομηνία των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν, η δαπάνη των εισιτηρίων, αναλυτικά και στο σύνολο, καθώς και η συνδρομή των προϋποθέσεων της περ.β.
  • Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
  • Φωτοαντίγραφο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών.
  • Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

Β. Έξοδα κίνησης εκτός έδρας

 1. Για την καταβολή των προβλεπόμενων εξόδων κίνησης εκτός έδρας του άρθρου 7:
  • Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
  • Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» που παράγεται από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α.*
  • Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε τρία (3) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση: το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η ημερομηνία της μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη του κομίστρου ταξί, η δαπάνη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου, η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου, η δαπάνη ξενοδοχείου και η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, αναλυτικά και στο σύνολο.
  • Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης (εντολή μετακίνησης).
  • Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.
  • Σε περίπτωση μίσθωσης μεταφορικού μέσου η σχετική απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
  • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης η απόδειξη κομίστρου ταξί ή η σχετική απόδειξη μίσθωσης του επιβατικού αυτοκινήτου στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.
  • Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.
  • Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών τότε μαζί με την απόδειξη πληρωμής επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών.
  • Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου
  • Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται:
   • Ο αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, με αναφορά στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των ημερών εκτός έδρας,
   • ο αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης και
   • το υπόλοιπο των ημερών που δικαιούται.

* Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων γίνεται με βάσει το «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης kmd.ggde.gr.

Ως «απόδειξη της διανυόμενης απόστασης», θεωρείται το «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» που παράγεται από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. και απεικονίζει την υπολογιζόμενη διαδρομή δια τοπωνυμίων σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας, τα σημεία αφετηρίας / προορισμού, την ημερομηνία και τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του εγγράφου.

Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης»  χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης, όπου αυτή χρειάζεται να βεβαιωθεί.

Ειδικότερα το ψηφιακό έγγραφο της διανυόμενης απόστασης:

 • Αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης, όπως αναφέρεται στην υπ. αριθ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015″ (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» σε ό,τι αφορά στη χρήση του Οδηγού Χιλιομετρικής Απόστασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 2006.
 • Χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης για κάθε περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης.
 • Κατισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης σχετικής βεβαίωσης χιλιομετρικών αποστάσεων που εκδίδεται από διάφορους άλλους σχετικούς φορείς.

Γ. Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους υπαλλήλους που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας προσκομίζονται επιπροσθέτως και τα κάτωθι:

 1. Η κλήση του δικαστηρίου ή της ανακριτικής αρχής.
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής ή ανακριτικής αρχής στην οποία αναφέρονται ότι η υπόθεση που παρέστη ο υπάλληλος σχετίζεται με την υπηρεσία, ο αριθμός των ημερών που διήρκεσε η δίκη ή η ανάκριση και ότι δεν του κατεβλήθησαν οδοιπορικά έξοδα ή αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια.

Εκτός της αποστολής όλων των ανωτέρω σε έντυπη μορφή, παρακαλούμε και για την ηλεκτρονική αποστολή σε xml αρχείο, παραγόμενο από την εφαρμογή “Καταστάσεις Πληρωμής” της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: http://www.gsis.gr (Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση – Ενιαία Αρχή Πληρωμής – Εργαλεία – Εφαρμογή δημιουργίας Καταστάσεων Πληρωμής για Χρηματικά Εντάλματα), της κατάστασης πληρωμής της δαπάνης, στο emailtod@attica.gr.

Τα ποσά στην ηλεκτρονική εφαρμογή πρέπει να συμπίπτουν με αυτά της κατάστασης πληρωμής της δαπάνης.

Αποζημίωση για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία:

1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:
• Το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
• Tο οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
• Τα στοιχεία κάθε δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Μ.Κ.), τις πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής εργασίας κάθε υπαλλήλου, την ωριαία αποζημίωση, το δικαιούμενο ποσό, τις επιμέρους κρατήσεις, το καθαρό πληρωτέο ποσό, υπογεγραμμένα από τους δικαιούχους, καθώς και τα σύνολα των μεικτών και των δικαιουμένων ποσών, των επιμέρους κρατήσεων και του φόρου.
• Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.
3. Απόφαση έγκρισης υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α. 176) και η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνεργείου.
4. Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί συγκρότησης συνεργείου (αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπου απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 της παρούσας, στην οποία θα αναφέρεται: ο αριθμός και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων, η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα, καθώς και οι ώρες απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, κατά μήνα.
5. Στην περίπτωση της παρ. Γ του άρθρου 20 του νόμου 4354/15 (Α. 176) κατά την οποία ο αριθμός των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται εκ του νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση των αποφάσεων των παρ. 2 και 3 α της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή το οικείο όργανο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, συντάσσει και υποβάλλει βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οικεία Υπηρεσία, ο φορέας που ανήκουν οργανικά και ο αριθμός των ωρών που απασχολήθηκε κάθε υπάλληλος κατά περίπτωση (υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία), πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση κάθε υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Εκτός της αποστολής όλων των ανωτέρω σε έντυπη μορφή, παρακαλούμε και για την ηλεκτρονική αποστολή σε xml αρχείο, παραγόμενο από την εφαρμογή “Καταστάσεις Πληρωμής” της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: http://www.gsis.gr/, της κατάστασης πληρωμής της δαπάνης, στο emailtod@attica.gr

 • Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α/ 13.5.1999) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.”  ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

Τα ποσά στην ηλεκτρονική εφαρμογή πρέπει να συμπίπτουν με αυτά της κατάστασης πληρωμής της δαπάνης.

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης:

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
 2. Αίτηση του δικαιούχου.
 3. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
 4. Διαπιστωτική πράξη της Διεύθυνσης Διοίκησης για τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου.
 5. Απόφαση συνταξιοδότησης.
 6. Βεβαίωση αποδοχών – κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.
 7. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει να ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας που θα πρέπει να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό της επίμαχης αποζημίωσης.
 8. Βεβαίωση του τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών στην οποία αναγράφονται οι φορείς ασφάλισης του δικαιούχου.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έλαβε καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.
 10. Για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βεβαίωση αποδέσμευσης/δέσμευσης της εφάπαξ αποζημίωσης.
 11. Για όσους δεν οφείλουν δάνειο, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει οφειλή.
 12. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.

Δικαστική αποζημίωση

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
 2. Δικαστική απόφαση νομίμως επικυρωμένη.
 3. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου ότι έχει καταστεί τελεσίδικη.
 4. Εγγυητική επιστολή (όταν απαιτείται).
 5. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών:

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
 2. Αίτηση του δικαιούχου.
  • Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
  • το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
  • το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
  • τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),
  • την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση,
  • το ποσό της δικαιούμενης εισοδηματικής ενίσχυσης,
  • την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση/ έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η υπηκοότητα του δικαιούχου.
 4. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (Εντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

Έκδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης (δέσμευση πίστωσης) σε δύο αντίγραφα.
 2. Αιτιολογημένη απόφαση έκδοσης Χ.Ε.Π.
 3. Απόφαση ορισμού υπολόγου (αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υπολόγου και η ημερομηνία απόδοσης του Χ.Ε.Π.
 4. Αποδεικτικό από την τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο να αναγράφεται ο IBAN του λογαριασμού (στο όνομα του υπολόγου).
 5. Εντολές μετακίνησης (όταν πρόκειται για έκδοση Χ.Ε.Π. για μετακινήσεις προσωπικού)

Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

 1. Τα δικαιολογητικά της έκδοσης Χ.Ε.Π.
 2. Αντίγραφο εντάλματος πληρωμής από την ΤτΕ.
 3. Αποδεικτικό απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών – Γραμμάτιο είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
 4. Διπλότυπο είσπραξης αδιάθετου υπολοίπου από τη Δ.Ο.Υ..
 5. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, από το οποίο να προκύπτει ότι έκλεισε ο λογαριασμός
 6. Τα δικαιολογητικά αναγνώρισης – εκκαθάρισης που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία/φύση της δαπάνης.
 7. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν.

Γενικές παρατηρήσεις:

 1. Το παραστατικό πληρωμής (τιμολόγιο) πρέπει αμμελητί να πρωτοκολλείται μόλις εισέρχεται στην Υπηρεσία και να εκτυπώνεται βεβαίωση πρωτοκόλλησης, η οποία θα επισυνάπτεται στο παραστατικό.
 2. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις και διαβιβάζονται στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης με έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου και το email, ο iban, ο αριθμός της πράξης ανάληψης υποχρέωσης, ο ειδικός φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Α.Λ.Ε.), το ποσό για το οποίο ζητείται η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (ΧΕ) και πλήρης κατάλογος με τα συνημμένα δικαιολογητικά, καθώς και η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου από την Υπηρεσία, που αποτελεί κατά βάση την αφετηρία της προθεσμίας πληρωμής του πιστωτή.
 3. Για προστασία από λανθασμένη καταχώριση του IBAN απαιτείται αποδεικτικό:
 • είτε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου,
 • είτε βεβαίωση από την Τράπεζα με σφραγίδα και υπογραφή, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
 • έγγραφο στο οποίο ο IBAN είναι πληκτρολογημένος από τον δικαιούχο δε γίνεται αποδεκτό.
 1. Σε περίπτωση που διαβιβάζεται παραστατικό δαπάνης στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για έκδοση χρηματικού εντάλματος βάσει δικαιολογητικών που έχουν συναφθεί σε άλλο, τότε γίνεται σημείωση παραπομπής επί του διαβιβαστικού εγγράφου στο ΧΕ ή στον αριθμό πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου στο οποίο επισυνάφθηκαν τα δικαιολογητικά.
 2. Όταν πρόκειται για διαβίβαση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών προς εκκαθάριση, οι οποίες έχουν νόμιμα αναληφθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, απαιτείται εκτός από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης στο τρέχον έτος (κωδικοί της κατηγορίας 9000) και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και η ανάκληση αυτής στο τέλος του προηγούμενου έτους.
 3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου δύναται το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης να ζητεί κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν θεραπεύσιμες ελλείψεις, καλείται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία που τα απέστειλε να συμπληρώσει σε εύλογη προθεσμία.
 4. Εκτός των ανωτέρω βασικών δικαιολογητικών θα υποβάλλεται κατά περίπτωση και κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη σύμβαση/διακήρυξη ή κρίνεται απαραίτητο από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τη θεμελίωση της νόμιμης απαίτησης του δικαιούχου από το Δημόσιο.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com