Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας

Το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, είναι αρμόδιο:

για θέματα δημόσιας περιουσίας για τα οποία αποδόθηκαν αρμοδιότητες από την κείμενη νομοθεσία στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ( ν.2503/1997 – Α΄107), μετέπειτα στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( ν. 4325/2015 – Α΄ 47) και πλέον στο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ν. 4954/2022 – Α΄136).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com