21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας

Υγειονομικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα στην ακόλουθη σελίδα Υγειονομικές Επιτροπές.

Δάνεια Παλλινοστούντων

Άρση προσημείωσης/βαρών  για τους παλιννοστούντες που έχουν πάρει δάνειο με τον Ν. 2790/ 2000 .

Τα άρθρα 2 (παρ. 1, εδαφ. Β), 3 (παρ. 1, 2 και 3) και 4 του Ν. 2790/16.2.2000 “Περί αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ 24 Α).

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com