21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α/216/2013), υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Γραμματέα αυτής και έχει έδρα τις Αχαρνές.

Ασκεί τις ανατεθείσες αρμοδιότητες, υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο και τους φακέλους των κτηρίων που υπέστησαν βλάβες των παρακάτω συμβάντων:

  • Σεισμός Βοιωτίας 18.11.1992 (ΓΑΣ Λιβαδειάς)
  • Σεισμός Βοιωτίας 15.06.1995 (ΓΑΣ Λιβαδειάς)
  • Σεισμός Εύβοιας 08.02.1999 (ΓΑΣ Ιστιαίας)
  • Σεισμός Αττικής 07.09.1999 (ΤΑΣ Αχαρνών, ΤΑΣ Φιλαδέλφειας, ΤΑΣ Περιστερίου, ΤΑΣ Άνω Λιοσίων, ΤΑΣ Αθηνών, ΤΑΣ Πειραιά, ΤΑΣ Ελευσίνας, ΤΑΣ Βιομηχανίας)
  • Πυρκαγιά Εύβοιας 22.09.2000
  • Σεισμός Μεσσαπίων 18.06.2003 (ΤΑΣ Ευβοίας)
  • Πυρκαγιά Ανατολικής Αττικής 04.06.2001
  • Πυρκαγιά Ανατολικής Αττικής 07 και 08.07.2004
  • Πυρκαγιά Αττικής 20.06.2008 και 16.07.2008

Για την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, Επισκευής ή Ανακατασκευής και Βεβαίωσης Συνηγορίας σε Άρση Υποθήκης, εφαρμόζεται η Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/475/Α321/21.02.2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΥΖΛ465ΧΘΞ-9ΧΠ και ΦΕΚ 609/Β/24.02.2017).

Για τον αποχαρακτηρισμό κτηρίων που κρίθηκαν κίτρινα (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση), από τον σεισμό του νομού Αττικής στις 07.09.1999 και εφόσον το κτήριο δεν υπέστη βλάβες στον νεότερο σεισμό του νομού Αττικής στις 19.07.2019 ούτε εκδόθηκε για αυτό άδεια επισκευής από Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην απόφαση με αριθμ. 3165/ΠΕ/Α321 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 541/Β/01.03.2012).

Το ΤΑΣ Αχαρνών δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις στις οποίες αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση πληγέντος κτηρίου, στο e-mail: tasa@attica.gr

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com