5 Δεκεμβρίου 2019
Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Δείτε την με αρ. 128352/1222/04-12-2019 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

Δείτε την αρ. οικ.128359/1223/04-12-2019 Περίληψη διακήρυξης

Δείτε το Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής

Δείτε το Τεύχος τεχνικών δεδομένων

Δείτε τη Συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το ΤΕΥΔ

Δείτε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Δείτε τα Αποσπάσματα Ορθοφωτοχαρτών

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com