21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
9 Ιουνίου 2021
«Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην ευρύτερη περιοχή του Μακρύ όρους, του όρους Κιθαιρώνα, του όρους Πάστρα και εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής Βιλίων, Οινόης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας», εκτιμώμενης αξίας 55.118,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Δείτε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Δείτε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf ή σε μορφή .xml

Δείτε το Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη (Χάρτη) με την υπό μελέτη έκταση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com