12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Πρόχειρος Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη super και πετρέλαιο θέρμανσης ), για τις ανάγκες των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που υπάγονται διοικητικά στο Νομό Αττικής (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, ΔΣΕΝ/ΜΕΤ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ, ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ/, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ)

Διακήρυξη

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com