1 Νοεμβρίου 2023
3.1.4 Σύζυγος Πολίτη τρίτης χώρας – Νομιμοποίηση λόγω γέννησης τέκνου στην Ελλάδα ως τις 09/07/2015 (άρθρο8, παρ.46- Ν.4332/2015) – Χορήγηση

Διάρκεια: 2 έτη

1. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας καθώς και ακριβή φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων των διαβατηρίων που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου
2. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107)
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου/ων στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4332/15, δηλαδή 9/07/2015.
(Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου, αυτή θα πρέπει να έχει γίνει ως την ανω ημερομηνία)
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
5. Ασφάλιση όμοια με τους συντηρούντος
6. Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει στην χώρα μετά την γέννηση του τέκνου/ων
7. Αντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος, διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, σε ισχύ.
8. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com