1 Νοεμβρίου 2023
5.1.2 Εξαιρετικοί λόγοι/Γονέας ανήλικου ημεδαπού άρθρο31 παρ.4 (Ν.4540/2018)

Διάρκεια: 3 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα από τη γέννηση του τέκνου ως την ημερομηνία της αίτησης
2. Ηλεκτρονικό παράβολο 300 ευρώ (κωδ.παρ.2108)
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημεδαπού τέκνου από το οποίο να προκύπτουν η ιθαγένεια του και τα πλήρη στοιχεία των γονέων του
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του Έλληνα/Ελληνίδας γονέα του τέκνου
6. Συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγνώρισης του τέκνου εντός 3ετίας από τη γέννηση, εφόσον το τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου (όπου απαιτείται)
7. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com