Διάρκεια: 3 έτη
Βασική προύπόθεση για τη χορήγηση της άδειας για Εξαιρετικούς λόγους/7ετία είναι η συνεχής επταετής διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης. Τυχόν απουσίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες στο σύνολο της επταετίας.

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν τουλάχιστον το διάστημα της προηγούμενης επταετίας (7ετίας) από την αίτηση.
2. Ηλεκτρονικό παράβολο 300 ευρώ (κωδ.παρ.2108)
3. Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάση των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα:
(α) Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους
(β) Αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώς διεθνούς προστασίας
(γ) Άδεια εργασίας ή αποδεικτικά υποβολής αιτήματος χορήγησης άδειας εργασίας
(δ) Αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής
(ε) Προηγούμενοι τίτλοι διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους
(στ) Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθεισών
(ζ) Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ
(η) Αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
(θ) Βιβλιάρια υγείας
(ι) Λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος, εκδιδόμενοι από παρόχους οποιασδήποτε νομικής μορφής, λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος
(κ) Αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το Ν.3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος
(λ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(μ) Δικαστικές αποφάσεις
(ν) Αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί, δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων, αποδείξεις νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα
(ξ) Συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
(ο) Απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα
(π) Υπηρεσιακά σημειώματα, με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα
(ρ) Βεβαίωση για την έκδοση κάρτας αστικών συγκοινωνιών
(σ) Άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή
(τ) Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας.
4. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com