12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
1 Δεκεμβρίου 2023
4.1.1 Επί Μακρόν Διαμένων/Αρχική Χορήγηση καθεστώτος άρθρα 89 και 90 (Ν4251/14)

Διάρκεια: 5 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων της τελευταίας 5ετίας
2. Άδεια διαμονής
3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
5. Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του
6. Αντίγραφο Συμβολαίου αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας ή Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ ή θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ ή φετινή (ηλεκτρονική) υποβληθείσα φορολογική δήλωση, που θα αναγράφεστε στους ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες με ονοματεπώνυμο & αριθμό διαβατηρίου ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε2 στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι παραχωρεί στον αιτούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
7. Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Α2+)
ή Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου συμπεριλαμβανομένου αυτού των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
ή Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
ή Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1
ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα
ή Σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ΚΕΙ
ή Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης (Δεν γίνονται αποδεκτοί προσωρινοί τίτλοι διαμονής αλλά μόνο οριστικοί, δηλαδή όχι Βεβαιώσεις, Δελτία αιτήσαντος ασύλου κλπ.)
8. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του καθεστώτος του Επί Μακρόν Διαμένοντος είναι η διαρκής διαμονή στη χώρα τα τελευταία πέντε(5) τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Τυχόν απουσίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους έξι (6) συναπτούς μήνες, για μία συνεχόμενη απουσία, και τους δέκα (10) μήνες συνολικά στην 5ετία.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com